สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก

ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก

Bangmunnak District Health Office.

อำเภอบางมูลนากในอดีตเคยเป็นเมืองภูมิมาก่อน โดยมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลภูมิจากคำบอกเล่าต่อๆ กันมาแต่โบราณได้ความว่า เมืองภูมินี้มีพระธรรมยาเป็นเจ้าเมืองแต่ไม่ปรากฏว่าเป็นเจ้าเมืองมาตั้งแต่สมัยใดอาจเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือสมัยอยุธยาก็ได้ ปัจจุบันมีผู้สร้างศาลพระธรรมยาขึ้นที่วัดหนองเต่าตำบลภูมิ ชาวบ้านนับถือกันมากหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเมืองภูมิก็คือ ใบบอกเมืองพิจิตรศักราช 1251 (พ.ศ. 2532) ในสมัยรัชกาลที่ 5 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 แผ่นที่ 12 วันที่ 18 มิถุนายน ร.ศ. 112 (พ.ศ. 4236) ได้ความต้องตรงกันว่าเมืองภูมิเป็นเมืองขึ้นของเมืองพิจิตรและผู้ว่าราชการเมืองชื่อพระณรงค์เรืองนาชร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446) เมืองพิจิตรแบ่งเป็น 3 อำเภอคือ อำเภอเมือง ฯ บางคลานและเมืองภูมิ สันนิษฐานว่าที่ว่าการอำเภอเมืองภูมินี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลภูมิ ต่อมา พ.ศ. 2450ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งใหม่ที่ริมแม่น้ำน่านด้านตะวันตกเหนือวัดบางมูลนาก แต่ยังคงใช้ชื่ออำเภอภูมิอย่างเดิมมิได้เปลี่ยนเป็นอำเภอบางมูลนาก จนกระทั่งวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2459กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศใช้ชื่ออำเภอที่เปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งว่าการอำเภอ ที่ว่าอำเภอเมืองภูมิตั้งอยู่ที่ ตำบลบางมูลนากจึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางมูลนากมาตั้งใหม่ ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านจวบจนกระทั่งปัจจุบันสำหรับชื่อ "บางมูลนาก" นี้ เดิมเรียกว่า "บางขี้นาก" เพราะเดิมที่คลองบุษบง (เหนือตลาดบางมูลนาก)มีนากชุกชุมและได้ถ่าย (ขี้) ไว้เกลื่อนกลาดทั่งบริเวณนั้น จึงเรียกว่า "บางขี้นาก" ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็น"บางมูลนาก"

45974

ประชากร

17284

หลังคาเรือน

84

หมู่บ้าน

351

เจ้าหน้าที่

การดูแลสุขภาพของประชาชน

ภาระกิจ

ส่งเสริมสุขภาพ

งานบริการของบุคลากรสาธารณสุขเพื่อทำให้คนมีสุขภาพดีได้แก่ การดูแลอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอด ระหว่างคลอด และหลังคลอดการดูแลทารกและเด็กการให้วัคซีน การโภชนาการการให้สุขศึกษาการให้คำปรึกษา แนะนำ การอนามัยโรงเรียน มุ่งบริการที่บุคคล (Individual care) ถึงครอบครัว (Family) และชุมชนด้วย (Community)

ป้องกันและควบคุมโรค

การขจัดหรือยับยั้งพัฒนาการของโรครวมถึงการประเมินและการรักษาเฉพาะ เพื่อขจัดความก้าวหน้าของโรคในทุกระยะ และการลดอัตราการเกิดและอัตราการตายจากโรคด้วยมาตรการแทรกแซงต่างๆ

เพื่อหยุดยั้งอุบัติการณ์ของโรคไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม รวมทั้งการหยุดยั้งกระบวนการที่จะเกิดตามมาจากเกิดโรคการควบคุมโรคนั้นสามารถทำให้สำเร็จได้โดยการให้การรักษาโรคนั้นๆ ผลที่ตามมาจะเป็นการลดความชุกของโรค (disease prevalence) ในที่สุด หากเพิ่มมาตรการป้องกันโรคด้วยจะเป็นการลดทั้งอุบัติการณ์และความชุกของโรคไปในคราวเดียวกัน ปัจจุบันการควบคุมโรคโดยการป้องกันนับว่ามีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ เพราะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น ก่อนที่จะมีการระบาดของโรค

รักษาพยาบาล

การรักษาคนที่รู้สึกไม่สบายเพราะความเจ็บไข้เจ็บป่วย รวมถึงความบกพร่องหรือผิดปกติทางจิต ซึ่งจะเป็นผู้ป่วยภายในหรือผู้ป่วยภายนอกก็ได้

ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค

การเสริมสร้าง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความบกพร่องของร่างกายและจิตใจที่ยังไม่มีหรือสูญเสียไปให้เกิดมีขึ้น ให้สามารถเรียนรู้ปฏิบัติงาน และดำรงชีวิตในสังคมได้

การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็นธรรมและประหยัดจากการบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ในด้านสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข อันได้แก่อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน สารระเหยเครื่องมือแพทย์การประกอบโรคศิลปะ การบริการในสถานพยาบาล

จัดซื้อ / จัดจ้าง / รับสมัครงาน

ประกาศ

วันที่ประกาศ เรื่อง รายละเอียด
24 ธ.ค. 2560» ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดหา  
24 ม.ค. 2561» เผยแพร่ราคากลางและเชิญชวนเสนอราคา  
24 ม.ค. 2561» ประกาศเผยแพร่ราคากลางไฟฟ้า  
25 ก.พ. 2561» แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
25 ก.พ. 2561» แผนจัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่าย  
25 ก.พ. 2561» แผนจัดหาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา_รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ  
25 ก.พ. 2561» แผนจัดหาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา_รพ.สต.ลำประดา  
25 ก.พ. 2561» แผนจัดหาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา_รพ.สต.วังกรด  
25 ก.พ. 2561» แผนจัดหาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา_รพ.สต.วังสำโรง  
12 มี.ค. 2561» อนุมัติแผนพัฒนาภาคแผนงานบูรณาการเสริม  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง บ้านห้วยคต  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง ชมรม ผส วังตะกู  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง ชมรม ผส ห้วยเขน  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง ชมรม ผส หอไกร  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง ชมรม อสม อ บางมูลนาก  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ สต_วังกรด  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ_สต_เนินมะกอก  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ_สต_บางไผ่  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ_สต_บ้านลำประดาเหนือ  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ_สต_บ้านห้วยคต  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ_สต_ภูมิ  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ_สต_ลำประดา  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ_สต_วังตะกู  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ_สต_วังสำโรง  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ_สต_ห้วยเขน  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รพ_สต_หอไกร  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รร_ผส_บางไผ่  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง รร_ผส_ลำประดา  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง วัดเครือเขาโค้ง  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง วัดชัยมงคล  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง วัดบางมูลนาก  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง วัดวังตะกู  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง ชมรม ผส วังตะกูวัดห้วยเขน  
1 เม.ย. 2561» เปิดเผยราคตากลาง ชมรม ผส วังตะกูอบส_หนองกอไผ่  
20 ก.ค. 2561» ประกาศแนวทางการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ภัยสุขภาพอำเภอบางมูลนาก  
20 ก.ค. 2561» คู่มือแนวทางการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก  
20 ก.ค. 2561» คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
20 ก.ค. 2561» รายงานสรุปข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561  
24 ก.ค. 2561» รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560  
23 ส.ค. 2561» รายงานผลวิเคราะห์การดำเนินการป้องกันปราบปรามทุจริต  
24 ส.ค. 2561» ขออนุมัติประกาศมาตรการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
19 ต.ค. 2561» แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน  
30 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต เนินมะกอก  
30 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต บ้านวังทอง  
30 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต ลำประดา  
30 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต วังกรด  
30 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต บ้านลำประดาเหนือ  
30 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต บางไผ่  
30 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต บ้านห้วยคต  
31 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต วังสำโรง  
31 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ อบส หนองกอไผ่  
31 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต ห้วยเขน  
31 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต ภูมิ  
31 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต วังตะกู  
31 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต เนินมะกอก  
31 ต.ค. 2561» ราคากลาง ก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ สต หอไกร  
2 ม.ค. 2562» เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
2 ม.ค. 2562» รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกระบวนงาน ITA  
2 ม.ค. 2562» รายงานผลการดำเนินการ EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก  
2 ม.ค. 2562» เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
2 ม.ค. 2562» รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561  
2 ม.ค. 2562» รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
2 ม.ค. 2562» รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561  
6 ก.พ. 2562» รายงานผลการดำเนินงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
21 ก.พ. 2562»  

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ซ้อมแผนอุบัติเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลบางมูลนากซ้อมแผนอุบัติเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทีมกู้ชีพ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

contact@bdho.go.th

โทรศัพท์ 056-631691 แฟกซ์ 056-631691