ITA 2566

ปีงบประมาณ 2566 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2023)

 • MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อ่าน )
 • MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน )
 • MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (อ่าน )

 • MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน (อ่าน )
 • MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (อ่าน )
 • MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ่าน )

 • MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ (อ่าน )
 • MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (อ่าน )

 • MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (อ่าน )

 • MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน )
 • MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 23)
  1. MOIT16ข้อ2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. แบบฟอร์มที่2 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
  3. บันทึกลงนามและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
 • MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ (อ่าน )
 • MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) (อ่าน )
 • MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน )

 • MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 (อ่าน )

 • MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน (อ่าน )
 • MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (อ่าน )

ITA 2566

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2023-03-15 18:02:49 15 มี.ค. 2566 MOIT16ข้อ2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-15 18:00:30 15 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มที่2 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม MOIT16
2023-03-15 17:54:52 15 มี.ค. 2566 บันทึกลงนามและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม MOIT16
2022-12-29 23:12:58 29 ธ.ค. 2565 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-12-29 23:11:25 29 ธ.ค. 2565 MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565 MOIT5
2022-12-20 23:06:38 20 ธ.ค. 2565 MOIT5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร MOIT5
2022-12-01 23:05:01 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ3.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-01 23:04:01 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ3.2ประกาศสำนัก MOIT4
2022-12-01 23:03:05 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ3.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม MOIT4
2022-12-01 23:02:06 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-01 23:00:57 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ2.2สรุปแผนใช้จ่าย เงิน สสอ. ปี 2566 MOIT4
2022-12-01 22:59:51 1 ธ.ค. 2565 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง MOIT4
2022-12-01 22:58:37 1 ธ.ค. 2565 MOIT 4-ข้อ 1.5ฟอร์มประกาศสปแนวทางเผยแพร่เว็บไซต MOIT4
2022-12-01 22:57:46 1 ธ.ค. 2565 MOIT 4-ข้อ 1.4 คำสั่งปิด ปลด ประกาศ MOIT4
2022-12-01 22:56:36 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ1.3อนุมัติแผนจัดหาวัสดุสสอ.บางมูลนาก2566 MOIT4
2022-12-01 22:55:24 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ1.2แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2566 MOIT4
2022-12-01 22:52:47 1 ธ.ค. 2565 MOIT 4ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-01 22:51:00 1 ธ.ค. 2565 MOIT3ข้อ3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2022-12-01 22:49:56 1 ธ.ค. 2565 MOIT3ข้อ2 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2565 MOIT3
2022-12-01 22:48:28 1 ธ.ค. 2565 MOIT 3-ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร MOIT3
2022-12-01 22:46:50 1 ธ.ค. 2565 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-01 22:42:34 1 ธ.ค. 2565 18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5 MOIT2
2022-12-01 22:41:27 1 ธ.ค. 2565 17 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน17 MOIT2
2022-12-01 22:40:05 1 ธ.ค. 2565 15 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน15 MOIT2
2022-12-01 22:39:19 1 ธ.ค. 2565 14 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน14 MOIT2
2022-12-01 22:38:22 1 ธ.ค. 2565 13 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน13 MOIT2
2022-12-01 22:34:50 1 ธ.ค. 2565 12 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน12 MOIT2
2022-12-01 22:33:53 1 ธ.ค. 2565 11 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11 MOIT2
2022-12-01 22:32:47 1 ธ.ค. 2565 10 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน10 MOIT2
2022-12-01 22:31:50 1 ธ.ค. 2565 9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน9 MOIT2
2022-12-01 22:30:57 1 ธ.ค. 2565 8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน8 MOIT2
2022-12-01 22:29:46 1 ธ.ค. 2565 7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน7 MOIT2
2022-12-01 22:28:46 1 ธ.ค. 2565 6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน6 MOIT2
2022-12-01 22:27:43 1 ธ.ค. 2565 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน5 MOIT2
2022-12-01 22:26:40 1 ธ.ค. 2565 4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน4 MOIT2
2022-12-01 22:25:01 1 ธ.ค. 2565 3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน3 MOIT2
2022-12-01 22:23:15 1 ธ.ค. 2565 2มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2 MOIT2
2022-12-01 22:21:38 1 ธ.ค. 2565 18.5.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565 MOIT2
2022-12-01 22:20:26 1 ธ.ค. 2565 18.5.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2565 MOIT2
2022-12-01 22:19:17 1 ธ.ค. 2565 18.5.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2565 MOIT2
2022-12-01 22:18:04 1 ธ.ค. 2565 18.4ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน MOIT2
2022-12-01 22:16:49 1 ธ.ค. 2565 18.3สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2566 MOIT2
2022-12-01 22:15:27 1 ธ.ค. 2565 18.2อนุมัติแผนจัดหาวัสดุสสอ.บางมูลนาก2566 MOIT2
2022-12-01 22:13:57 1 ธ.ค. 2565 18.1 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2565 MOIT2
2022-12-01 22:12:23 1 ธ.ค. 2565 17.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2022-12-01 22:11:10 1 ธ.ค. 2565 16.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน MOIT2
2022-12-01 22:09:53 1 ธ.ค. 2565 15.พรบ.-การอำนวยความสะดวกฯ-พ.ศ.-2558 MOIT2
2022-12-01 22:08:37 1 ธ.ค. 2565 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-01 22:07:23 1 ธ.ค. 2565 13_คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2022-12-01 22:06:11 1 ธ.ค. 2565 12_คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2022-12-01 22:04:35 1 ธ.ค. 2565 11.1สรุปแผนใช้จ่าย เงิน สสอ. ปี 2566 MOIT2
2022-12-01 22:03:34 1 ธ.ค. 2565 11.แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2566 MOIT2
2022-12-01 22:01:44 1 ธ.ค. 2565 10.สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2566.files MOIT2
2022-12-01 21:57:49 1 ธ.ค. 2565 9.แผนยุทธศาสตร์อำเภอบางมูลนากปี2566 MOIT2
2022-12-01 21:55:23 1 ธ.ค. 2565 8 แผนตามนโยบาย ปี 2566 MOIT2
2022-12-01 21:54:06 1 ธ.ค. 2565 7.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี_compressed MOIT2
2022-12-01 21:53:02 1 ธ.ค. 2565 6อินโฟหราฟฟิกคกก จริยธรรม MOIT2
2022-12-01 21:51:44 1 ธ.ค. 2565 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2564 MOIT2
2022-12-01 21:50:29 1 ธ.ค. 2565 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2564 MOIT2
2022-12-01 21:44:30 1 ธ.ค. 2565 3.มาตรฐานทางจริยธรรม2562 MOIT2
2022-12-01 21:43:06 1 ธ.ค. 2565 2วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิมMOPH MOIT2
2022-12-01 21:41:58 1 ธ.ค. 2565 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น MOIT2
2022-12-01 21:40:49 1 ธ.ค. 2565 1.7 ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก MOIT2
2022-12-01 21:39:46 1 ธ.ค. 2565 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน MOIT2
2022-12-01 21:38:43 1 ธ.ค. 2565 1.5_กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-01 21:37:34 1 ธ.ค. 2565 1.4หน้าที่อำนาจของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-01 21:35:31 1 ธ.ค. 2565 1.3โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขปี66 MOIT2
2022-12-01 21:32:08 1 ธ.ค. 2565 MOIT2ข้อ1.2 นโยบายผู้บริหารหน่วยงาน MOIT2
2022-12-01 21:30:16 1 ธ.ค. 2565 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1-1.8 MOIT2
2022-12-01 21:26:45 1 ธ.ค. 2565 MOIT2ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน MOIT2
2022-11-30 23:10:05 30 พ.ย. 2565 MOIT5ข้อ2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2565 MOIT5
2022-11-11 20:35:17 11 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม
2022-11-11 20:28:30 11 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
2022-10-31 23:08:18 31 ต.ค. 2565 MOIT5ข้อ2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2565 MOIT5
2022-10-03 21:15:26 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 21:12:13 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ2.2การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา MOIT1
2022-10-03 21:11:09 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ2.1มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 21:09:57 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ1.4ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก MOIT1
2022-10-03 21:08:19 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก MOIT1
2022-10-03 21:06:59 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ1.2ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต MOIT1
2022-10-03 21:03:10 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ1.1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่บางมูลนาก MOIT1