ITA 2567

ปีงบประมาณ 2567 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2567)

ITA 2567

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2024-06-21 23:59:30 21 มิ.ย. 2567 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2024-06-21 23:56:20 21 มิ.ย. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567 MOIT5
2024-06-21 23:55:11 21 มิ.ย. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 MOIT5
2024-06-21 23:54:04 21 มิ.ย. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 MOIT5
2024-06-21 23:52:14 21 มิ.ย. 2567 moit 5ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2024-06-21 23:48:47 21 มิ.ย. 2567 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2024-06-21 23:46:40 21 มิ.ย. 2567 ขออนุมัติจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)มิ.ย.67 MOIT4
2024-06-21 23:35:20 21 มิ.ย. 2567 ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างเหมาติดั้งประตูพ.ค.67 MOIT4
2024-06-21 23:34:07 21 มิ.ย. 2567 ชุดขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิงเมษายน2567 MOIT4
2024-06-21 23:29:56 21 มิ.ย. 2567 MOIT4-ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปี 2567ไตรมาส3 MOIT4
2024-06-21 23:21:50 21 มิ.ย. 2567 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง MOIT4
2024-05-01 00:15:03 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่ MOIT7
2024-05-01 00:13:41 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ MOIT7
2024-05-01 00:04:37 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ1ปี67 MOIT7
2024-05-01 00:01:41 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ MOIT7
2024-03-22 09:36:58 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือคุกตา MOIT22
2024-03-22 09:35:21 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ2 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา MOIT22
2024-03-22 09:33:48 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ MOIT22
2024-03-22 08:26:13 22 มี.ค. 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน MOIT13
2024-03-21 21:27:07 21 มี.ค. 2567 18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5 MOIT2
2024-03-21 21:23:52 21 มี.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2567 MOIT2
2024-03-21 21:11:07 21 มี.ค. 2567 11 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11 MOIT2
2024-03-21 21:09:17 21 มี.ค. 2567 1.1-1.8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1-1.8 MOIT2
2024-03-21 21:02:26 21 มี.ค. 2567 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน MOIT2
2024-03-21 20:59:29 21 มี.ค. 2567 11.2สรุปแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567 MOIT2
2024-03-21 20:55:36 21 มี.ค. 2567 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2024-03-21 20:53:10 21 มี.ค. 2567 ชุดขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิงกุมภาพันธ์2567 MOIT4
2024-03-21 20:51:53 21 มี.ค. 2567 MOIT4-ข้อ 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุปี2567_ไตรมาส2 MOIT4
2024-03-21 20:49:45 21 มี.ค. 2567 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง MOIT4
2024-03-21 20:26:01 21 มี.ค. 2567 MOIT21-ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล MOIT21
2024-03-21 20:24:44 21 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ4 ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ MOIT21
2024-03-21 20:23:22 21 มี.ค. 2567 MOIT21-ข้อ3 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ MOIT21
2024-03-21 20:22:07 21 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ2ประกาศ 3 ฉบับ MOIT21
2024-03-21 20:18:00 21 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ67 MOIT21
2024-03-21 18:07:26 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2024-03-21 18:06:09 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ3หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ MOIT18
2024-03-21 18:04:43 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ2มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน MOIT18
2024-03-21 18:03:30 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ67 MOIT18
2024-03-21 17:43:32 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-21 17:42:24 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ4รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต67 MOIT17
2024-03-21 17:41:21 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ3 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน67 MOIT17
2024-03-21 17:39:51 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ2รายงานการประชุมความเสี่ยง 22032567 MOIT17
2024-03-21 17:38:15 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ1 บันทึกขออนุมัติจัดประชุม MOIT17
2024-03-21 16:55:47 21 มี.ค. 2567 MOIT19-ข้อ2รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ MOIT19
2024-03-21 16:53:47 21 มี.ค. 2567 MOIT19-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2024-03-21 16:50:18 21 มี.ค. 2567 MOIT19-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน MOIT19
2024-03-21 10:36:31 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2024-03-21 10:34:55 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ4หนังสือแจ้งเวียน MOIT14
2024-03-21 10:33:42 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ สิ้นเปลือง MOIT14
2024-03-21 10:32:18 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ คงรูป MOIT14
2024-03-21 10:30:00 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามแนวทางปฏิบัติ MOIT14
2024-03-21 09:27:15 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-21 09:26:00 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ4 ภาพกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จ MOIT20
2024-03-21 09:24:54 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ3 รายงานผลการอบรม MOIT20
2024-03-21 09:23:25 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ2 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ MOIT20
2024-03-21 09:22:14 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ1.2โครงการอบรมวินัย สสอ.บางมูลนากปี2567 MOIT20
2024-03-21 09:20:47 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ1.1บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบโครงการ MOIT20
2024-03-21 09:14:31 21 มี.ค. 2567 MOIT16ข้อ1.2-รายงานผลตามแผนปราบปรามทุจริต67 MOIT16
2024-03-21 09:12:03 21 มี.ค. 2567 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-21 09:04:55 21 มี.ค. 2567 MOIT16ข้อ1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-21 09:01:20 21 มี.ค. 2567 1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน67 MOIT16
2024-03-21 08:54:58 21 มี.ค. 2567 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-21 08:52:55 21 มี.ค. 2567 1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ67 MOIT15
2024-03-21 08:51:00 21 มี.ค. 2567 MOIT15ข้อ1.2-แผนปราบปรามทุจริต67 MOIT15
2024-03-21 08:47:51 21 มี.ค. 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน MOIT15
2024-03-21 08:29:41 21 มี.ค. 2567 MOIT13-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2024-03-21 08:28:28 21 มี.ค. 2567 MOIT13-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการดำเนินงาน67 MOIT13
2024-03-21 08:15:59 21 มี.ค. 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต MOIT13
2024-03-21 08:05:14 21 มี.ค. 2567 ภาพการจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยา MOIT13
2024-03-21 08:02:53 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล MOIT12
2024-03-21 08:01:48 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2024-03-21 08:00:25 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ3 ประกาศป้องกันรับสินบน MOIT12
2024-03-21 07:50:48 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ 2 บันทึกอนุญาตเผยแพร่67 MOIT12
2024-03-21 07:47:14 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2024-03-21 07:44:41 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ6 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบและมีการขออนุญาต MOIT11
2024-03-21 07:43:08 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ 5 ภาพกิจกรรม MOIT11
2024-03-21 07:41:46 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ MOIT11
2024-03-21 07:40:15 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ3 รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางมูลนาก MOIT11
2024-03-21 07:38:56 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ 2 รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุอำเภอ MOIT11
2024-03-21 07:37:23 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ1.2 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ คปสอ.บางมูลนาก MOIT11
2024-03-21 07:36:12 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบและมีการขออนุญาตเผยแพร่ MOIT11
2024-03-21 07:33:47 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2024-03-21 07:31:55 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2024-03-21 07:30:44 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ2.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน MOIT10
2024-03-21 07:28:47 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต MOIT10
2024-03-21 07:26:36 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ4ฟอร์มเผยแพร่ MOIT9
2024-03-21 07:22:56 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ 3หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน MOIT9
2024-03-21 07:21:41 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT9
2024-03-21 07:20:19 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT9
2024-03-21 07:15:09 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2024-03-21 06:18:29 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ4 ภาพกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จ MOIT8
2024-03-21 06:17:13 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ3 รายงานผลการอบรม MOIT8
2024-03-21 06:15:53 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ2 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ ป MOIT8
2024-03-21 06:14:29 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ1.2โครงการอบรมวินัย สสอ.บางมูลนากปี2567 MOIT8
2024-03-21 06:12:37 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ1.1บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบโครงการ MOIT8
2024-03-21 06:08:56 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่ MOIT7
2024-03-21 06:07:37 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ MOIT7
2024-03-21 06:06:07 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ2ปี66 MOIT7
2024-03-21 06:04:33 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ MOIT7
2024-03-21 06:02:05 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์ MOIT6
2024-03-21 05:58:10 21 มี.ค. 2567 MOIT6-ข้อ2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล MOIT6
2024-03-21 05:56:37 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารแผน MOIT6
2024-03-21 05:55:11 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ 1.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์ MOIT6
2024-03-21 05:53:01 21 มี.ค. 2567 MOIT6 -ข้อ1.2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล MOIT6
2024-03-21 05:50:23 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร MOIT6
2024-03-21 05:42:47 21 มี.ค. 2567 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2024-03-21 05:41:09 21 มี.ค. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.3-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 MOIT5
2024-03-21 05:39:44 21 มี.ค. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 MOIT5
2024-03-21 05:37:42 21 มี.ค. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.1-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 MOIT5
2024-03-21 05:25:47 21 มี.ค. 2567 moit 5ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร MOIT5
2024-03-13 02:45:14 13 มี.ค. 2567 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-13 02:43:44 13 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลฯ 67_สสอ.บางมูลนาก MOIT15
2024-03-13 02:31:37 13 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ67 MOIT15
2023-12-27 10:35:32 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-12-27 10:34:15 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2566 MOIT5
2023-12-27 10:33:34 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2566 MOIT5
2023-12-27 10:32:21 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2566 MOIT5
2023-12-27 10:30:49 27 ธ.ค. 2566 moit 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร MOIT5
2023-12-20 10:29:57 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-20 10:29:09 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.2ประกาศสำนัก MOIT4
2023-12-20 10:28:20 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.1.1หนังสือแจ้งเวียนประกาศ MOIT4
2023-12-20 10:27:21 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม MOIT4
2023-12-20 10:26:25 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-20 10:25:31 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567 MOIT4
2023-12-20 10:23:04 20 ธ.ค. 2566 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง MOIT4
2023-12-20 10:22:17 20 ธ.ค. 2566 MOIT 4-ข้อ 1.5ฟอร์มประกาศสปแนวทางเผยแพร่เว็บไซต MOIT4
2023-12-20 10:21:26 20 ธ.ค. 2566 MOIT 4-ข้อ 1.4 คำสั่งปิด ปลด ประกาศ MOIT4
2023-12-20 10:18:37 20 ธ.ค. 2566 MOIT 4ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-01 21:09:45 1 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุสสอ.บางมูลนาก2567 MOIT4
2023-12-01 21:08:40 1 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ1.2.แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2567 MOIT4
2023-12-01 21:07:15 1 ธ.ค. 2566 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุสสอ.บางมูลนาก2567 MOIT2
2023-12-01 21:04:19 1 ธ.ค. 2566 11.แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2567 MOIT2
2023-12-01 10:14:47 1 ธ.ค. 2566 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-01 10:13:16 1 ธ.ค. 2566 18.4ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน MOIT2
2023-12-01 10:11:24 1 ธ.ค. 2566 18.3 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2567 MOIT2
2023-12-01 10:09:29 1 ธ.ค. 2566 18.1 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2566 MOIT2
2023-12-01 10:08:28 1 ธ.ค. 2566 18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5 MOIT2
2023-12-01 10:07:19 1 ธ.ค. 2566 17.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-12-01 10:05:53 1 ธ.ค. 2566 17 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน17 MOIT2
2023-12-01 10:04:59 1 ธ.ค. 2566 16.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน-1 MOIT2
2023-12-01 10:04:11 1 ธ.ค. 2566 16 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน16 MOIT2
2023-12-01 10:01:50 1 ธ.ค. 2566 15.คู่มือการให้บริการ ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 MOIT2
2023-12-01 10:01:07 1 ธ.ค. 2566 15 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน15 MOIT2
2023-12-01 09:59:28 1 ธ.ค. 2566 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-01 09:58:23 1 ธ.ค. 2566 14 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน14 MOIT2
2023-12-01 09:57:01 1 ธ.ค. 2566 13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-12-01 09:55:27 1 ธ.ค. 2566 13 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน13 MOIT2
2023-12-01 09:53:32 1 ธ.ค. 2566 12คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-12-01 09:52:39 1 ธ.ค. 2566 12 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน12 MOIT2
2023-12-01 09:51:04 1 ธ.ค. 2566 11.2สรุปแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567 MOIT2
2023-12-01 09:43:13 1 ธ.ค. 2566 11.1แผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567_สสอ.บางมูลนาก MOIT2
2023-12-01 09:41:44 1 ธ.ค. 2566 11 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11 MOIT2
2023-12-01 09:40:36 1 ธ.ค. 2566 10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วย MOIT2
2023-12-01 09:39:28 1 ธ.ค. 2566 10 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน10 MOIT2
2023-12-01 09:38:29 1 ธ.ค. 2566 9.แผนปฏิบัติการ-คปสอ-บางมูลนากปีงบประมาณ2567 MOIT2
2023-12-01 09:37:41 1 ธ.ค. 2566 9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน9 MOIT2
2023-12-01 09:35:46 1 ธ.ค. 2566 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี67 MOIT2
2023-12-01 09:34:20 1 ธ.ค. 2566 8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน8 MOIT2
2023-12-01 09:33:09 1 ธ.ค. 2566 7.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี_compressed MOIT2
2023-12-01 09:32:20 1 ธ.ค. 2566 7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน7 MOIT2
2023-12-01 09:30:02 1 ธ.ค. 2566 6 อินโฟกราฟิก คกก จริยธรรม ชุดปัจจุบัน MOIT2
2023-12-01 09:29:09 1 ธ.ค. 2566 6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน6 MOIT2
2023-12-01 09:27:34 1 ธ.ค. 2566 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2564 MOIT2
2023-12-01 09:26:48 1 ธ.ค. 2566 5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน5 MOIT2
2023-12-01 09:25:45 1 ธ.ค. 2566 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-12-01 09:25:19 1 ธ.ค. 2566 4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน4 MOIT2
2023-12-01 09:23:03 1 ธ.ค. 2566 3.มาตรฐานทางจริยธรรม2562 MOIT2
2023-12-01 09:21:55 1 ธ.ค. 2566 3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน3 MOIT2
2023-12-01 09:20:46 1 ธ.ค. 2566 2วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิมMOPH MOIT2
2023-12-01 09:15:31 1 ธ.ค. 2566 2มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2 MOIT2
2023-12-01 09:13:27 1 ธ.ค. 2566 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น MOIT2
2023-12-01 09:10:39 1 ธ.ค. 2566 1.7 ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก MOIT2
2023-12-01 09:10:07 1 ธ.ค. 2566 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน MOIT2
2023-12-01 09:08:35 1 ธ.ค. 2566 1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-01 09:07:45 1 ธ.ค. 2566 1.4หน้าที่อำนาจของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-01 09:06:31 1 ธ.ค. 2566 1.3โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขปี2567 MOIT2
2023-12-01 09:05:36 1 ธ.ค. 2566 1.2 นโยบายผู้บริหารหน่วยงาน MOIT2
2023-12-01 09:04:59 1 ธ.ค. 2566 1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน MOIT2
2023-11-22 08:57:54 22 พ.ย. 2566 1.1-1.8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1-1.8 MOIT2
2023-11-10 17:31:16 10 พ.ย. 2566 แบบฟอร์มที่-1-แผนปฏิบัติการ-ฯ_บางมูลนาก
2023-11-10 17:26:03 10 พ.ย. 2566 คำสังคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของสสอ.บางมูลนาก
2023-10-10 08:56:42 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-10 08:55:37 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ2.2การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา MOIT1
2023-10-10 08:54:34 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ2.1มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-10 08:53:53 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.4ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก MOIT1
2023-10-10 08:52:59 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก MOIT1
2023-10-10 08:51:24 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.2ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต MOIT1
2023-10-10 08:48:08 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่บางมูลนาก MOIT1
2023-10-04 10:17:34 4 ต.ค. 2566 MOIT3ข้อ3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2023-10-04 10:16:51 4 ต.ค. 2566 MOIT3ข้อ2 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2566 MOIT3
2023-10-04 10:15:46 4 ต.ค. 2566 moit 3-ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร MOIT3