ข่าวประชาสัมพันธ์ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT14ข้อ2ประกาศแนวทางการปฏิบัติฯตามประกาสกระทรวงฯว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564


MOIT14ข้อ2ประกาศแนวทางการปฏิบัติฯตามประกาสกระทรวงฯว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2024-06-21 23:59:30 21 มิ.ย. 2567 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-06-21 23:56:20 21 มิ.ย. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567
2024-06-21 23:55:11 21 มิ.ย. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
2024-06-21 23:54:04 21 มิ.ย. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567
2024-06-21 23:52:14 21 มิ.ย. 2567 moit 5ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2024-06-21 23:48:47 21 มิ.ย. 2567 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-06-21 23:46:40 21 มิ.ย. 2567 ขออนุมัติจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)มิ.ย.67
2024-06-21 23:35:20 21 มิ.ย. 2567 ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างเหมาติดั้งประตูพ.ค.67
2024-06-21 23:34:07 21 มิ.ย. 2567 ชุดขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิงเมษายน2567
2024-06-21 23:29:56 21 มิ.ย. 2567 MOIT4-ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปี 2567ไตรมาส3
2024-06-21 23:21:50 21 มิ.ย. 2567 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2024-05-01 00:15:03 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่
2024-05-01 00:13:41 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
2024-05-01 00:04:37 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ1ปี67
2024-05-01 00:01:41 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
2024-03-22 09:36:58 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือคุกตา
2024-03-22 09:35:21 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ2 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
2024-03-22 09:33:48 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
2024-03-22 08:26:13 22 มี.ค. 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
2024-03-21 21:27:07 21 มี.ค. 2567 18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5
2024-03-21 21:23:52 21 มี.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2567
2024-03-21 21:11:07 21 มี.ค. 2567 11 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11
2024-03-21 21:09:17 21 มี.ค. 2567 1.1-1.8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1-1.8
2024-03-21 21:02:26 21 มี.ค. 2567 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2024-03-21 20:59:29 21 มี.ค. 2567 11.2สรุปแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567
2024-03-21 20:55:36 21 มี.ค. 2567 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 20:53:10 21 มี.ค. 2567 ชุดขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิงกุมภาพันธ์2567
2024-03-21 20:51:53 21 มี.ค. 2567 MOIT4-ข้อ 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุปี2567_ไตรมาส2
2024-03-21 20:49:45 21 มี.ค. 2567 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2024-03-21 20:26:01 21 มี.ค. 2567 MOIT21-ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2024-03-21 20:24:44 21 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ4 ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
2024-03-21 20:23:22 21 มี.ค. 2567 MOIT21-ข้อ3 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
2024-03-21 20:22:07 21 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ2ประกาศ 3 ฉบับ
2024-03-21 20:18:00 21 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ67
2024-03-21 18:07:26 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 18:06:09 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ3หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ
2024-03-21 18:04:43 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ2มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
2024-03-21 18:03:30 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ67
2024-03-21 17:43:32 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 17:42:24 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ4รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต67
2024-03-21 17:41:21 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ3 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน67
2024-03-21 17:39:51 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ2รายงานการประชุมความเสี่ยง 22032567
2024-03-21 17:38:15 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ1 บันทึกขออนุมัติจัดประชุม
2024-03-21 16:55:47 21 มี.ค. 2567 MOIT19-ข้อ2รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
2024-03-21 16:53:47 21 มี.ค. 2567 MOIT19-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 16:50:18 21 มี.ค. 2567 MOIT19-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน
2024-03-21 10:36:31 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 10:34:55 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ4หนังสือแจ้งเวียน
2024-03-21 10:33:42 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ สิ้นเปลือง
2024-03-21 10:32:18 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ คงรูป
2024-03-21 10:30:00 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามแนวทางปฏิบัติ
2024-03-21 09:27:15 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 09:26:00 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ4 ภาพกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จ
2024-03-21 09:24:54 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ3 รายงานผลการอบรม
2024-03-21 09:23:25 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ2 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
2024-03-21 09:22:14 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ1.2โครงการอบรมวินัย สสอ.บางมูลนากปี2567
2024-03-21 09:20:47 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ1.1บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบโครงการ
2024-03-21 09:14:31 21 มี.ค. 2567 MOIT16ข้อ1.2-รายงานผลตามแผนปราบปรามทุจริต67
2024-03-21 09:12:03 21 มี.ค. 2567 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 09:04:55 21 มี.ค. 2567 MOIT16ข้อ1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 09:01:20 21 มี.ค. 2567 1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน67
2024-03-21 08:54:58 21 มี.ค. 2567 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 08:52:55 21 มี.ค. 2567 1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ67
2024-03-21 08:51:00 21 มี.ค. 2567 MOIT15ข้อ1.2-แผนปราบปรามทุจริต67
2024-03-21 08:47:51 21 มี.ค. 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
2024-03-21 08:29:41 21 มี.ค. 2567 MOIT13-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 08:28:28 21 มี.ค. 2567 MOIT13-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการดำเนินงาน67
2024-03-21 08:15:59 21 มี.ค. 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2024-03-21 08:05:14 21 มี.ค. 2567 ภาพการจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยา
2024-03-21 08:02:53 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2024-03-21 08:01:48 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียน
2024-03-21 08:00:25 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ3 ประกาศป้องกันรับสินบน
2024-03-21 07:50:48 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ 2 บันทึกอนุญาตเผยแพร่67
2024-03-21 07:47:14 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 07:44:41 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ6 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบและมีการขออนุญาต
2024-03-21 07:43:08 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ 5 ภาพกิจกรรม
2024-03-21 07:41:46 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
2024-03-21 07:40:15 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ3 รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางมูลนาก
2024-03-21 07:38:56 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ 2 รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุอำเภอ
2024-03-21 07:37:23 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ1.2 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ คปสอ.บางมูลนาก
2024-03-21 07:36:12 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบและมีการขออนุญาตเผยแพร่
2024-03-21 07:33:47 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 07:31:55 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2024-03-21 07:30:44 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ2.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2024-03-21 07:28:47 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต
2024-03-21 07:26:36 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ4ฟอร์มเผยแพร่
2024-03-21 07:22:56 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ 3หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
2024-03-21 07:21:41 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2024-03-21 07:20:19 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2024-03-21 07:15:09 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 06:18:29 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ4 ภาพกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จ
2024-03-21 06:17:13 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ3 รายงานผลการอบรม
2024-03-21 06:15:53 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ2 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ ป
2024-03-21 06:14:29 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ1.2โครงการอบรมวินัย สสอ.บางมูลนากปี2567
2024-03-21 06:12:37 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ1.1บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบโครงการ
2024-03-21 06:08:56 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่
2024-03-21 06:07:37 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
2024-03-21 06:06:07 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ2ปี66
2024-03-21 06:04:33 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
2024-03-21 06:02:05 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
2024-03-21 05:58:10 21 มี.ค. 2567 MOIT6-ข้อ2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2024-03-21 05:56:37 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารแผน
2024-03-21 05:55:11 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ 1.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
2024-03-21 05:53:01 21 มี.ค. 2567 MOIT6 -ข้อ1.2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2024-03-21 05:50:23 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2024-03-21 05:42:47 21 มี.ค. 2567 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 05:41:09 21 มี.ค. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.3-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567
2024-03-21 05:39:44 21 มี.ค. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567
2024-03-21 05:37:42 21 มี.ค. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.1-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
2024-03-21 05:25:47 21 มี.ค. 2567 moit 5ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2024-03-13 02:45:14 13 มี.ค. 2567 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-13 02:43:44 13 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลฯ 67_สสอ.บางมูลนาก
2024-03-13 02:31:37 13 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ67
2023-12-27 10:35:32 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-12-27 10:34:15 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2566
2023-12-27 10:33:34 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2566
2023-12-27 10:32:21 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2566
2023-12-27 10:30:49 27 ธ.ค. 2566 moit 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2023-12-20 10:29:57 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-12-20 10:29:09 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.2ประกาศสำนัก
2023-12-20 10:28:20 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.1.1หนังสือแจ้งเวียนประกาศ
2023-12-20 10:27:21 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม
2023-12-20 10:26:25 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-12-20 10:25:31 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567
2023-12-20 10:23:04 20 ธ.ค. 2566 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2023-12-20 10:22:17 20 ธ.ค. 2566 MOIT 4-ข้อ 1.5ฟอร์มประกาศสปแนวทางเผยแพร่เว็บไซต
2023-12-20 10:21:26 20 ธ.ค. 2566 MOIT 4-ข้อ 1.4 คำสั่งปิด ปลด ประกาศ
2023-12-20 10:18:37 20 ธ.ค. 2566 MOIT 4ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2023-12-01 21:09:45 1 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุสสอ.บางมูลนาก2567
2023-12-01 21:08:40 1 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ1.2.แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2567
2023-12-01 21:07:15 1 ธ.ค. 2566 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุสสอ.บางมูลนาก2567
2023-12-01 21:04:19 1 ธ.ค. 2566 11.แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2567
2023-12-01 10:14:47 1 ธ.ค. 2566 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-12-01 10:13:16 1 ธ.ค. 2566 18.4ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
2023-12-01 10:11:24 1 ธ.ค. 2566 18.3 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2567
2023-12-01 10:09:29 1 ธ.ค. 2566 18.1 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2566
2023-12-01 10:08:28 1 ธ.ค. 2566 18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5
2023-12-01 10:07:19 1 ธ.ค. 2566 17.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2023-12-01 10:05:53 1 ธ.ค. 2566 17 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน17
2023-12-01 10:04:59 1 ธ.ค. 2566 16.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน-1
2023-12-01 10:04:11 1 ธ.ค. 2566 16 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน16
2023-12-01 10:01:50 1 ธ.ค. 2566 15.คู่มือการให้บริการ ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558
2023-12-01 10:01:07 1 ธ.ค. 2566 15 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน15
2023-12-01 09:59:28 1 ธ.ค. 2566 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2023-12-01 09:58:23 1 ธ.ค. 2566 14 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน14
2023-12-01 09:57:01 1 ธ.ค. 2566 13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2023-12-01 09:55:27 1 ธ.ค. 2566 13 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน13
2023-12-01 09:53:32 1 ธ.ค. 2566 12คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2023-12-01 09:52:39 1 ธ.ค. 2566 12 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน12
2023-12-01 09:51:04 1 ธ.ค. 2566 11.2สรุปแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567
2023-12-01 09:43:13 1 ธ.ค. 2566 11.1แผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567_สสอ.บางมูลนาก
2023-12-01 09:41:44 1 ธ.ค. 2566 11 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11
2023-12-01 09:40:36 1 ธ.ค. 2566 10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วย
2023-12-01 09:39:28 1 ธ.ค. 2566 10 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน10
2023-12-01 09:38:29 1 ธ.ค. 2566 9.แผนปฏิบัติการ-คปสอ-บางมูลนากปีงบประมาณ2567
2023-12-01 09:37:41 1 ธ.ค. 2566 9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน9
2023-12-01 09:35:46 1 ธ.ค. 2566 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี67
2023-12-01 09:34:20 1 ธ.ค. 2566 8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน8
2023-12-01 09:33:09 1 ธ.ค. 2566 7.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี_compressed
2023-12-01 09:32:20 1 ธ.ค. 2566 7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน7
2023-12-01 09:30:02 1 ธ.ค. 2566 6 อินโฟกราฟิก คกก จริยธรรม ชุดปัจจุบัน
2023-12-01 09:29:09 1 ธ.ค. 2566 6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน6
2023-12-01 09:27:34 1 ธ.ค. 2566 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2564
2023-12-01 09:26:48 1 ธ.ค. 2566 5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน5
2023-12-01 09:25:45 1 ธ.ค. 2566 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
2023-12-01 09:25:19 1 ธ.ค. 2566 4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน4
2023-12-01 09:23:03 1 ธ.ค. 2566 3.มาตรฐานทางจริยธรรม2562
2023-12-01 09:21:55 1 ธ.ค. 2566 3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน3
2023-12-01 09:20:46 1 ธ.ค. 2566 2วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิมMOPH
2023-12-01 09:15:31 1 ธ.ค. 2566 2มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2
2023-12-01 09:13:27 1 ธ.ค. 2566 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2023-12-01 09:10:39 1 ธ.ค. 2566 1.7 ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก
2023-12-01 09:10:07 1 ธ.ค. 2566 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2023-12-01 09:08:35 1 ธ.ค. 2566 1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2023-12-01 09:07:45 1 ธ.ค. 2566 1.4หน้าที่อำนาจของหน่วยงาน
2023-12-01 09:06:31 1 ธ.ค. 2566 1.3โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขปี2567
2023-12-01 09:05:36 1 ธ.ค. 2566 1.2 นโยบายผู้บริหารหน่วยงาน
2023-12-01 09:04:59 1 ธ.ค. 2566 1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
2023-11-22 08:57:54 22 พ.ย. 2566 1.1-1.8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1-1.8
2023-10-10 08:56:42 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-10-10 08:55:37 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ2.2การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
2023-10-10 08:54:34 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ2.1มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2023-10-10 08:53:53 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.4ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก
2023-10-10 08:52:59 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก
2023-10-10 08:51:24 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.2ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต
2023-10-10 08:48:08 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่บางมูลนาก
2023-10-04 10:17:34 4 ต.ค. 2566 MOIT3ข้อ3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-10-04 10:16:51 4 ต.ค. 2566 MOIT3ข้อ2 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2566
2023-10-04 10:15:46 4 ต.ค. 2566 moit 3-ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2023-09-07 07:42:21 7 ก.ย. 2566 MOIT 22 ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-09-07 07:38:52 7 ก.ย. 2566 MOIT 22 ข้อ2 มีรายงานการกำกับติดตาม
2023-09-07 07:36:28 7 ก.ย. 2566 MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
2023-09-07 07:33:14 7 ก.ย. 2566 MOIT 19 ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-09-07 07:30:52 7 ก.ย. 2566 MOIT 19 ข้อ2แบบรายงานการเรี่ยไรจากระบบ
2023-09-07 07:27:48 7 ก.ย. 2566 MOIT 19 ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม
2023-09-07 06:20:25 7 ก.ย. 2566 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส4
2023-09-07 06:16:56 7 ก.ย. 2566 EB5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน-2566
2023-09-07 06:15:21 7 ก.ย. 2566 EB5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-2566
2023-09-07 06:13:08 7 ก.ย. 2566 EB5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-2566
2023-09-07 06:10:36 7 ก.ย. 2566 MOIT 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไตรมาส4
2023-09-07 05:55:04 7 ก.ย. 2566 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-09-07 05:52:07 7 ก.ย. 2566 MOIT4ข้อ2.2สรุปแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2566
2023-09-07 05:02:20 7 ก.ย. 2566 MOIT4-ข้อ 2.1บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ไตรสามที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256ุุ6
2023-09-04 07:15:57 4 ก.ย. 2566 MOIT16ข้อ1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-09-04 07:13:49 4 ก.ย. 2566 MOIT16 ข้อ1.2 รูปเล่มรายงานผลการกำกับติดตามการด
2023-09-04 07:06:11 4 ก.ย. 2566 MOIT16ข้อ1.1 บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบผล
2023-09-04 06:43:05 4 ก.ย. 2566 MOIT10-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-09-04 06:41:41 4 ก.ย. 2566 MOIT10-ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2023-09-04 06:39:45 4 ก.ย. 2566 MOIT10-ข้อ2.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2023-09-04 06:37:47 4 ก.ย. 2566 MOIT10-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต
2023-08-31 08:51:02 31 ส.ค. 2566 MOIT17ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-08-31 08:49:34 31 ส.ค. 2566 MOIT17ข้อ2 ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต66
2023-08-31 08:47:43 31 ส.ค. 2566 MOIT17ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ
2023-08-31 07:20:25 31 ส.ค. 2566 MOIT16ข้อ2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-08-31 07:19:01 31 ส.ค. 2566 MOIT16 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือน_สสอ.บางมูลนาก
2023-08-31 07:17:20 31 ส.ค. 2566 MOIT16ข้อ2.1 บันทึกลงนามและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
2023-08-31 06:59:46 31 ส.ค. 2566 MOIT12-ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2023-08-31 06:58:09 31 ส.ค. 2566 MOIT12 ข้อ2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
2023-08-31 06:56:23 31 ส.ค. 2566 MOIT12-ข้อ 1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่
2023-08-31 00:52:00 31 ส.ค. 2566 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือน_สสอ.บางมูลนาก
2023-06-28 18:26:35 28 มิ.ย. 2566 10.สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2566.ไตรมาส3
2023-06-28 18:21:13 28 มิ.ย. 2566 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2023-06-28 14:40:59 28 มิ.ย. 2566 MOIT7-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาส3
2023-06-28 14:39:16 28 มิ.ย. 2566 MOIT7-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
2023-06-28 14:25:51 28 มิ.ย. 2566 MOIT7-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ1ปี66
2023-06-28 14:24:00 28 มิ.ย. 2566 MOIT7-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ไตรมาส3
2023-06-27 01:31:07 27 มิ.ย. 2566 MOIT2ข้อ18.3สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2566
2023-06-27 01:15:02 27 มิ.ย. 2566 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส3
2023-06-27 01:13:29 27 มิ.ย. 2566 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-2566
2023-06-27 01:12:19 27 มิ.ย. 2566 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม-2566
2023-06-27 01:10:29 27 มิ.ย. 2566 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-2566
2023-06-27 01:08:58 27 มิ.ย. 2566 MOIT 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไตรมาส3
2023-06-27 01:03:38 27 มิ.ย. 2566 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส3
2023-06-27 01:01:25 27 มิ.ย. 2566 MOIT4ข้อ2.2สรุปแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2566ไตรมาส3
2023-06-27 00:57:05 27 มิ.ย. 2566 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3
2023-03-28 22:26:15 28 มี.ค. 2566 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-28 22:24:47 28 มี.ค. 2566 MOIT4-ข้อ2.2สรุปผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2566
2023-03-28 22:20:43 28 มี.ค. 2566 MOIT4-ข้อ 2.1บันทึกรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2023-03-27 22:42:53 27 มี.ค. 2566 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส2
2023-03-27 22:41:30 27 มี.ค. 2566 MOIT5ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-2566
2023-03-27 22:39:41 27 มี.ค. 2566 MOIT5ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์-2566
2023-03-27 22:37:14 27 มี.ค. 2566 MOIT5ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-2566
2023-03-27 22:35:29 27 มี.ค. 2566 moit 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไตรมาส2
2023-03-24 22:31:28 24 มี.ค. 2566 MOIT22 ข้อ3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือคุกตา
2023-03-24 22:30:24 24 มี.ค. 2566 MOIT22 ข้อ2 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก
2023-03-24 22:29:00 24 มี.ค. 2566 MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบค
2023-03-23 23:33:12 23 มี.ค. 2566 MOIT8 ข้อ5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดการอบรม
2023-03-23 23:31:51 23 มี.ค. 2566 MOIT8 ข้อ4 รายงานผลการอบรม
2023-03-23 23:29:35 23 มี.ค. 2566 MOIT8 ข้อ3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผล
2023-03-23 23:28:13 23 มี.ค. 2566 MOIT8ข้อ2รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมวินัย-สสอ
2023-03-23 23:27:08 23 มี.ค. 2566 MOIT8ข้อ1.2โครงการอบรมวินัย-สสอ.บางมูลนาก-ปี-2566
2023-03-23 23:25:01 23 มี.ค. 2566 MOIT8ข้อ1.1บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบโครงการอบรมวินัย-สสอ.บางมูลนาก-ปี-2566
2023-03-23 23:08:57 23 มี.ค. 2566 MOIT20ข้อ6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-23 23:07:50 23 มี.ค. 2566 MOIT20 ข้อ5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จั
2023-03-23 23:06:45 23 มี.ค. 2566 MOIT20 ข้อ4 รายงานผลการอบรม
2023-03-23 23:05:38 23 มี.ค. 2566 MOIT20 ข้อ3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ ป
2023-03-23 23:03:08 23 มี.ค. 2566 MOIT20ข้อ2รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมวินัย-สสอ
2023-03-23 23:01:53 23 มี.ค. 2566 MOIT20ข้อ1.2โครงการอบรมวินัย-สสอ.บางมูลนาก-ปี-2566
2023-03-23 22:59:33 23 มี.ค. 2566 MOIT20ข้อ1.1บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบโครงการอบรมวินัย-สสอ.บางมูลนาก-ปี-2566
2023-03-23 00:00:00 23 มี.ค. 2566 MOIT8ข้อ6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 23:18:31 20 มี.ค. 2566 MOIT19ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 23:17:12 20 มี.ค. 2566 MOIT19ข้อ2แบบรายงานการเรี่ยไร
2023-03-20 23:15:06 20 มี.ค. 2566 MOIT19ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-03-20 22:56:34 20 มี.ค. 2566 MOIT21ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 22:55:13 20 มี.ค. 2566 MOIT21ข้อ3-4การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมย์
2023-03-20 22:53:39 20 มี.ค. 2566 MOIT21ข้อ2มีประกาศเจตณารมณ์3ฉบับ
2023-03-20 22:51:55 20 มี.ค. 2566 MOIT21ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-03-20 22:01:40 20 มี.ค. 2566 MOIT11-ข้อ7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 22:00:35 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ6มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต
2023-03-20 21:58:27 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ5ภาพกิจกรรมตามโครงการ
2023-03-20 21:57:18 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ4สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
2023-03-20 21:56:05 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ3รายงานการประชุม
2023-03-20 21:54:40 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ2รายงานการประชุม-พชอ.1_2566
2023-03-20 21:52:52 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ1.2โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยสูงอายุ
2023-03-20 21:51:06 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต
2023-03-20 20:46:52 20 มี.ค. 2566 MOIT13-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 20:44:59 20 มี.ค. 2566 รายงานประเมินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
2023-03-20 20:42:19 20 มี.ค. 2566 MOIT13-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-03-20 20:03:57 20 มี.ค. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2023-03-20 18:36:39 20 มี.ค. 2566 MOIT10-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 18:35:29 20 มี.ค. 2566 MOIT10-ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2023-03-20 18:34:05 20 มี.ค. 2566 MOIT10-ข้อ2.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2023-03-20 17:43:42 20 มี.ค. 2566 MOIT10-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต
2023-03-20 16:57:27 20 มี.ค. 2566 MOIT16ข้อ1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 16:56:22 20 มี.ค. 2566 MOIT16 ข้อ1.2 รูปเล่มรายงานผลการกำกับติดตามการด
2023-03-20 13:34:31 20 มี.ค. 2566 MOIT16ข้อ1.1 บันทึกลงนามและเผยแพร่แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม
2023-03-20 04:16:42 20 มี.ค. 2566 MOIT18ข้อ4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 04:15:17 20 มี.ค. 2566 MOIT18ข้อ3หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ
2023-03-20 04:13:57 20 มี.ค. 2566 MOIT18ข้อ2ประกาศมาตรการป้องกันทุจริต
2023-03-20 04:12:30 20 มี.ค. 2566 MOIT18ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-03-20 04:09:57 20 มี.ค. 2566 MOIT17ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 04:08:43 20 มี.ค. 2566 MOIT17ข้อ4รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต66
2023-03-20 04:07:11 20 มี.ค. 2566 MOIT17ข้อ3 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-03-20 04:05:36 20 มี.ค. 2566 MOIT17ข้อ2รายงานการประชุมความเสี่ยง 030366
2023-03-20 04:03:19 20 มี.ค. 2566 MOIT17ข้อ1บันทึกขออนุมัติจัดประชุม
2023-03-15 18:02:49 15 มี.ค. 2566 MOIT16ข้อ2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-15 18:00:30 15 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มที่2 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
2023-03-15 17:54:52 15 มี.ค. 2566 บันทึกลงนามและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
2023-03-13 22:54:05 13 มี.ค. 2566 MOIT 6 -ข้อ 1.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
2023-03-13 22:52:41 13 มี.ค. 2566 MOIT 6 -ข้อ 1.2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2023-03-13 22:45:34 13 มี.ค. 2566 MOIT 6 -ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2023-02-01 22:20:40 1 ก.พ. 2566 MOIT14ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-02-01 22:19:37 1 ก.พ. 2566 MOIT14ข้อ4หนังสือแจ้งเวียน
2023-02-01 22:18:20 1 ก.พ. 2566 MOIT14ข้อ3แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
2023-02-01 22:16:47 1 ก.พ. 2566 MOIT14ข้อ2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
2023-02-01 22:15:16 1 ก.พ. 2566 MOIT14ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-02-01 19:53:01 1 ก.พ. 2566 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2023-02-01 19:38:37 1 ก.พ. 2566 MOIT12-ข้อ4แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2023-02-01 19:37:31 1 ก.พ. 2566 MOIT12-ข้อ3หนังสือแจ้งเวียน
2023-02-01 19:35:38 1 ก.พ. 2566 MOIT12-ข้อ2 ประกาศป้องกันรับสินบน
2023-02-01 19:33:45 1 ก.พ. 2566 MOIT12-ข้อ 1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่63
2022-12-29 23:12:58 29 ธ.ค. 2565 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 23:11:25 29 ธ.ค. 2565 MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565
2022-12-20 23:50:32 20 ธ.ค. 2565 MOIT15ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-20 23:06:38 20 ธ.ค. 2565 MOIT5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2022-12-01 23:05:01 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ3.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-01 23:04:01 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ3.2ประกาศสำนัก
2022-12-01 23:03:05 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ3.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม
2022-12-01 23:02:06 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-01 23:00:57 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ2.2สรุปแผนใช้จ่าย เงิน สสอ. ปี 2566
2022-12-01 22:59:51 1 ธ.ค. 2565 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2022-12-01 22:58:37 1 ธ.ค. 2565 MOIT 4-ข้อ 1.5ฟอร์มประกาศสปแนวทางเผยแพร่เว็บไซต
2022-12-01 22:57:46 1 ธ.ค. 2565 MOIT 4-ข้อ 1.4 คำสั่งปิด ปลด ประกาศ
2022-12-01 22:56:36 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ1.3อนุมัติแผนจัดหาวัสดุสสอ.บางมูลนาก2566
2022-12-01 22:55:24 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ1.2แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2566
2022-12-01 22:52:47 1 ธ.ค. 2565 MOIT 4ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2022-12-01 22:51:00 1 ธ.ค. 2565 MOIT3ข้อ3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-01 22:49:56 1 ธ.ค. 2565 MOIT3ข้อ2 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2565
2022-12-01 22:48:28 1 ธ.ค. 2565 MOIT 3-ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2022-12-01 22:46:50 1 ธ.ค. 2565 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-01 22:42:34 1 ธ.ค. 2565 18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5
2022-12-01 22:41:27 1 ธ.ค. 2565 17 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน17
2022-12-01 22:40:05 1 ธ.ค. 2565 15 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน15
2022-12-01 22:39:19 1 ธ.ค. 2565 14 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน14
2022-12-01 22:38:22 1 ธ.ค. 2565 13 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน13
2022-12-01 22:34:50 1 ธ.ค. 2565 12 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน12
2022-12-01 22:33:53 1 ธ.ค. 2565 11 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11
2022-12-01 22:32:47 1 ธ.ค. 2565 10 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน10
2022-12-01 22:31:50 1 ธ.ค. 2565 9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน9
2022-12-01 22:30:57 1 ธ.ค. 2565 8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน8
2022-12-01 22:29:46 1 ธ.ค. 2565 7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน7
2022-12-01 22:28:46 1 ธ.ค. 2565 6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน6
2022-12-01 22:27:43 1 ธ.ค. 2565 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน5
2022-12-01 22:26:40 1 ธ.ค. 2565 4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน4
2022-12-01 22:25:01 1 ธ.ค. 2565 3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน3
2022-12-01 22:23:15 1 ธ.ค. 2565 2มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2
2022-12-01 22:21:38 1 ธ.ค. 2565 18.5.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565
2022-12-01 22:20:26 1 ธ.ค. 2565 18.5.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2565
2022-12-01 22:19:17 1 ธ.ค. 2565 18.5.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2565
2022-12-01 22:18:04 1 ธ.ค. 2565 18.4ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
2022-12-01 22:16:49 1 ธ.ค. 2565 18.3สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2566
2022-12-01 22:15:27 1 ธ.ค. 2565 18.2อนุมัติแผนจัดหาวัสดุสสอ.บางมูลนาก2566
2022-12-01 22:13:57 1 ธ.ค. 2565 18.1 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2565
2022-12-01 22:12:23 1 ธ.ค. 2565 17.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-12-01 22:11:10 1 ธ.ค. 2565 16.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2022-12-01 22:09:53 1 ธ.ค. 2565 15.พรบ.-การอำนวยความสะดวกฯ-พ.ศ.-2558
2022-12-01 22:08:37 1 ธ.ค. 2565 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2022-12-01 22:07:23 1 ธ.ค. 2565 13_คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-12-01 22:06:11 1 ธ.ค. 2565 12_คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2022-12-01 22:04:35 1 ธ.ค. 2565 11.1สรุปแผนใช้จ่าย เงิน สสอ. ปี 2566
2022-12-01 22:03:34 1 ธ.ค. 2565 11.แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2566
2022-12-01 22:01:44 1 ธ.ค. 2565 10.สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2566.files
2022-12-01 21:57:49 1 ธ.ค. 2565 9.แผนยุทธศาสตร์อำเภอบางมูลนากปี2566
2022-12-01 21:55:23 1 ธ.ค. 2565 8 แผนตามนโยบาย ปี 2566
2022-12-01 21:54:06 1 ธ.ค. 2565 7.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี_compressed
2022-12-01 21:53:02 1 ธ.ค. 2565 6อินโฟหราฟฟิกคกก จริยธรรม
2022-12-01 21:51:44 1 ธ.ค. 2565 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2564
2022-12-01 21:50:29 1 ธ.ค. 2565 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2564
2022-12-01 21:44:30 1 ธ.ค. 2565 3.มาตรฐานทางจริยธรรม2562
2022-12-01 21:43:06 1 ธ.ค. 2565 2วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิมMOPH
2022-12-01 21:41:58 1 ธ.ค. 2565 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2022-12-01 21:40:49 1 ธ.ค. 2565 1.7 ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก
2022-12-01 21:39:46 1 ธ.ค. 2565 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2022-12-01 21:38:43 1 ธ.ค. 2565 1.5_กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2022-12-01 21:37:34 1 ธ.ค. 2565 1.4หน้าที่อำนาจของหน่วยงาน
2022-12-01 21:35:31 1 ธ.ค. 2565 1.3โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขปี66
2022-12-01 21:32:08 1 ธ.ค. 2565 MOIT2ข้อ1.2 นโยบายผู้บริหารหน่วยงาน
2022-12-01 21:30:16 1 ธ.ค. 2565 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1-1.8
2022-12-01 21:26:45 1 ธ.ค. 2565 MOIT2ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
2022-11-30 23:10:05 30 พ.ย. 2565 MOIT5ข้อ2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2565
2022-11-26 17:37:29 26 พ.ย. 2565 MOIT9-ข้อ4ฟอร์มเผยแพร่
2022-11-26 17:33:24 26 พ.ย. 2565 MOIT9-ข้อ 3หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
2022-11-26 17:27:55 26 พ.ย. 2565 MOIT9-ข้อ 2คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-11-26 17:25:37 26 พ.ย. 2565 MOIT9-ข้อ 1คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2022-11-11 20:35:17 11 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม
2022-11-11 20:28:30 11 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
2022-11-10 23:53:29 10 พ.ย. 2565 MOIT15ข้อ2.2แบบฟอร์มที่-1-แผนปฏิบัติการ-ฯ_บางมูลนาก_10112565
2022-11-10 23:52:03 10 พ.ย. 2565 MOIT15ข้อ1.2-แผนปราบปรามทุจริต66
2022-11-10 23:48:42 10 พ.ย. 2565 MOIT15ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2022-11-10 23:00:32 10 พ.ย. 2565 MOIT 6 -ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
2022-11-10 22:58:28 10 พ.ย. 2565 MOIT 6 -ข้อ2.2 แผนทรัพยากรบุคคล
2022-11-10 22:55:19 10 พ.ย. 2565 MOIT 6 -ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารลงนามแผน
2022-10-31 23:08:18 31 ต.ค. 2565 MOIT5ข้อ2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2565
2022-10-26 23:11:38 26 ต.ค. 2565 MOIT7-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่
2022-10-26 23:10:04 26 ต.ค. 2565 MOIT7-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2022-10-26 23:08:44 26 ต.ค. 2565 MOIT7-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ2ปี65
2022-10-26 23:06:16 26 ต.ค. 2565 MOIT7