ข่าวประชาสัมพันธ์ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5


18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2024-06-21 23:59:30 21 มิ.ย. 2567 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-06-21 23:56:20 21 มิ.ย. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567
2024-06-21 23:55:11 21 มิ.ย. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
2024-06-21 23:54:04 21 มิ.ย. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567
2024-06-21 23:52:14 21 มิ.ย. 2567 moit 5ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2024-06-21 23:48:47 21 มิ.ย. 2567 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-06-21 23:46:40 21 มิ.ย. 2567 ขออนุมัติจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)มิ.ย.67
2024-06-21 23:35:20 21 มิ.ย. 2567 ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างเหมาติดั้งประตูพ.ค.67
2024-06-21 23:34:07 21 มิ.ย. 2567 ชุดขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิงเมษายน2567
2024-06-21 23:29:56 21 มิ.ย. 2567 MOIT4-ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ. ปี 2567ไตรมาส3
2024-06-21 23:21:50 21 มิ.ย. 2567 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2024-05-01 00:15:03 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่
2024-05-01 00:13:41 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
2024-05-01 00:04:37 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ1ปี67
2024-05-01 00:01:41 1 พ.ค. 2567 MOIT7-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
2024-03-22 09:36:58 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือคุกตา
2024-03-22 09:35:21 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ2 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
2024-03-22 09:33:48 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
2024-03-22 08:26:13 22 มี.ค. 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
2024-03-21 21:27:07 21 มี.ค. 2567 18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5
2024-03-21 21:23:52 21 มี.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2567
2024-03-21 21:11:07 21 มี.ค. 2567 11 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11
2024-03-21 21:09:17 21 มี.ค. 2567 1.1-1.8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1-1.8
2024-03-21 21:02:26 21 มี.ค. 2567 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2024-03-21 20:59:29 21 มี.ค. 2567 11.2สรุปแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567
2024-03-21 20:55:36 21 มี.ค. 2567 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 20:53:10 21 มี.ค. 2567 ชุดขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิงกุมภาพันธ์2567
2024-03-21 20:51:53 21 มี.ค. 2567 MOIT4-ข้อ 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุปี2567_ไตรมาส2
2024-03-21 20:49:45 21 มี.ค. 2567 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2024-03-21 20:26:01 21 มี.ค. 2567 MOIT21-ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2024-03-21 20:24:44 21 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ4 ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
2024-03-21 20:23:22 21 มี.ค. 2567 MOIT21-ข้อ3 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
2024-03-21 20:22:07 21 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ2ประกาศ 3 ฉบับ
2024-03-21 20:18:00 21 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ67
2024-03-21 18:07:26 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 18:06:09 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ3หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ
2024-03-21 18:04:43 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ2มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
2024-03-21 18:03:30 21 มี.ค. 2567 MOIT18-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ67
2024-03-21 17:43:32 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 17:42:24 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ4รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต67
2024-03-21 17:41:21 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ3 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน67
2024-03-21 17:39:51 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ2รายงานการประชุมความเสี่ยง 22032567
2024-03-21 17:38:15 21 มี.ค. 2567 MOIT17-ข้อ1 บันทึกขออนุมัติจัดประชุม
2024-03-21 16:55:47 21 มี.ค. 2567 MOIT19-ข้อ2รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
2024-03-21 16:53:47 21 มี.ค. 2567 MOIT19-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 16:50:18 21 มี.ค. 2567 MOIT19-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน
2024-03-21 10:36:31 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 10:34:55 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ4หนังสือแจ้งเวียน
2024-03-21 10:33:42 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ สิ้นเปลือง
2024-03-21 10:32:18 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ คงรูป
2024-03-21 10:30:00 21 มี.ค. 2567 MOIT14-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามแนวทางปฏิบัติ
2024-03-21 09:27:15 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 09:26:00 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ4 ภาพกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จ
2024-03-21 09:24:54 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ3 รายงานผลการอบรม
2024-03-21 09:23:25 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ2 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
2024-03-21 09:22:14 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ1.2โครงการอบรมวินัย สสอ.บางมูลนากปี2567
2024-03-21 09:20:47 21 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ1.1บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบโครงการ
2024-03-21 09:14:31 21 มี.ค. 2567 MOIT16ข้อ1.2-รายงานผลตามแผนปราบปรามทุจริต67
2024-03-21 09:12:03 21 มี.ค. 2567 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 09:04:55 21 มี.ค. 2567 MOIT16ข้อ1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 09:01:20 21 มี.ค. 2567 1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน67
2024-03-21 08:54:58 21 มี.ค. 2567 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 08:52:55 21 มี.ค. 2567 1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ67
2024-03-21 08:51:00 21 มี.ค. 2567 MOIT15ข้อ1.2-แผนปราบปรามทุจริต67
2024-03-21 08:47:51 21 มี.ค. 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
2024-03-21 08:29:41 21 มี.ค. 2567 MOIT13-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 08:28:28 21 มี.ค. 2567 MOIT13-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการดำเนินงาน67
2024-03-21 08:15:59 21 มี.ค. 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2024-03-21 08:05:14 21 มี.ค. 2567 ภาพการจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยา
2024-03-21 08:02:53 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2024-03-21 08:01:48 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียน
2024-03-21 08:00:25 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ3 ประกาศป้องกันรับสินบน
2024-03-21 07:50:48 21 มี.ค. 2567 MOIT12-ข้อ 2 บันทึกอนุญาตเผยแพร่67
2024-03-21 07:47:14 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 07:44:41 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ6 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบและมีการขออนุญาต
2024-03-21 07:43:08 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ 5 ภาพกิจกรรม
2024-03-21 07:41:46 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
2024-03-21 07:40:15 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ3 รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางมูลนาก
2024-03-21 07:38:56 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ 2 รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุอำเภอ
2024-03-21 07:37:23 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ1.2 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ คปสอ.บางมูลนาก
2024-03-21 07:36:12 21 มี.ค. 2567 MOIT11-ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบและมีการขออนุญาตเผยแพร่
2024-03-21 07:33:47 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 07:31:55 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2024-03-21 07:30:44 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ2.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2024-03-21 07:28:47 21 มี.ค. 2567 MOIT10-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต
2024-03-21 07:26:36 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ4ฟอร์มเผยแพร่
2024-03-21 07:22:56 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ 3หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
2024-03-21 07:21:41 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2024-03-21 07:20:19 21 มี.ค. 2567 MOIT9-ข้อ 1 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2024-03-21 07:15:09 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 06:18:29 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ4 ภาพกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จ
2024-03-21 06:17:13 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ3 รายงานผลการอบรม
2024-03-21 06:15:53 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ2 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ ป
2024-03-21 06:14:29 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ1.2โครงการอบรมวินัย สสอ.บางมูลนากปี2567
2024-03-21 06:12:37 21 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ1.1บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบโครงการ
2024-03-21 06:08:56 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่
2024-03-21 06:07:37 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
2024-03-21 06:06:07 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ2ปี66
2024-03-21 06:04:33 21 มี.ค. 2567 MOIT7-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
2024-03-21 06:02:05 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
2024-03-21 05:58:10 21 มี.ค. 2567 MOIT6-ข้อ2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2024-03-21 05:56:37 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารแผน
2024-03-21 05:55:11 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ 1.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
2024-03-21 05:53:01 21 มี.ค. 2567 MOIT6 -ข้อ1.2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2024-03-21 05:50:23 21 มี.ค. 2567 MOIT 6 -ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2024-03-21 05:42:47 21 มี.ค. 2567 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-21 05:41:09 21 มี.ค. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.3-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567
2024-03-21 05:39:44 21 มี.ค. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567
2024-03-21 05:37:42 21 มี.ค. 2567 MOIT5-ข้อ2.2.1-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
2024-03-21 05:25:47 21 มี.ค. 2567 moit 5ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2024-03-13 02:45:14 13 มี.ค. 2567 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-13 02:43:44 13 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลฯ 67_สสอ.บางมูลนาก
2024-03-13 02:31:37 13 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ67
2023-12-27 10:35:32 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-12-27 10:34:15 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2566
2023-12-27 10:33:34 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2566
2023-12-27 10:32:21 27 ธ.ค. 2566 MOIT5ข้อ2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2566
2023-12-27 10:30:49 27 ธ.ค. 2566 moit 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2023-12-20 10:29:57 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-12-20 10:29:09 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.2ประกาศสำนัก
2023-12-20 10:28:20 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.1.1หนังสือแจ้งเวียนประกาศ
2023-12-20 10:27:21 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ3.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม
2023-12-20 10:26:25 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-12-20 10:25:31 20 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567
2023-12-20 10:23:04 20 ธ.ค. 2566 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2023-12-20 10:22:17 20 ธ.ค. 2566 MOIT 4-ข้อ 1.5ฟอร์มประกาศสปแนวทางเผยแพร่เว็บไซต
2023-12-20 10:21:26 20 ธ.ค. 2566 MOIT 4-ข้อ 1.4 คำสั่งปิด ปลด ประกาศ
2023-12-20 10:18:37 20 ธ.ค. 2566 MOIT 4ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2023-12-01 21:09:45 1 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุสสอ.บางมูลนาก2567
2023-12-01 21:08:40 1 ธ.ค. 2566 MOIT4ข้อ1.2.แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2567
2023-12-01 21:07:15 1 ธ.ค. 2566 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุสสอ.บางมูลนาก2567
2023-12-01 21:04:19 1 ธ.ค. 2566 11.แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2567
2023-12-01 10:14:47 1 ธ.ค. 2566 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-12-01 10:13:16 1 ธ.ค. 2566 18.4ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
2023-12-01 10:11:24 1 ธ.ค. 2566 18.3 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2567
2023-12-01 10:09:29 1 ธ.ค. 2566 18.1 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2566
2023-12-01 10:08:28 1 ธ.ค. 2566 18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5
2023-12-01 10:07:19 1 ธ.ค. 2566 17.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2023-12-01 10:05:53 1 ธ.ค. 2566 17 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน17
2023-12-01 10:04:59 1 ธ.ค. 2566 16.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน-1
2023-12-01 10:04:11 1 ธ.ค. 2566 16 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน16
2023-12-01 10:01:50 1 ธ.ค. 2566 15.คู่มือการให้บริการ ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558
2023-12-01 10:01:07 1 ธ.ค. 2566 15 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน15
2023-12-01 09:59:28 1 ธ.ค. 2566 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2023-12-01 09:58:23 1 ธ.ค. 2566 14 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน14
2023-12-01 09:57:01 1 ธ.ค. 2566 13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2023-12-01 09:55:27 1 ธ.ค. 2566 13 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน13
2023-12-01 09:53:32 1 ธ.ค. 2566 12คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2023-12-01 09:52:39 1 ธ.ค. 2566 12 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน12
2023-12-01 09:51:04 1 ธ.ค. 2566 11.2สรุปแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567
2023-12-01 09:43:13 1 ธ.ค. 2566 11.1แผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2567_สสอ.บางมูลนาก
2023-12-01 09:41:44 1 ธ.ค. 2566 11 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11
2023-12-01 09:40:36 1 ธ.ค. 2566 10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วย
2023-12-01 09:39:28 1 ธ.ค. 2566 10 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน10
2023-12-01 09:38:29 1 ธ.ค. 2566 9.แผนปฏิบัติการ-คปสอ-บางมูลนากปีงบประมาณ2567
2023-12-01 09:37:41 1 ธ.ค. 2566 9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน9
2023-12-01 09:35:46 1 ธ.ค. 2566 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี67
2023-12-01 09:34:20 1 ธ.ค. 2566 8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน8
2023-12-01 09:33:09 1 ธ.ค. 2566 7.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี_compressed
2023-12-01 09:32:20 1 ธ.ค. 2566 7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน7
2023-12-01 09:30:02 1 ธ.ค. 2566 6 อินโฟกราฟิก คกก จริยธรรม ชุดปัจจุบัน
2023-12-01 09:29:09 1 ธ.ค. 2566 6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน6
2023-12-01 09:27:34 1 ธ.ค. 2566 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2564
2023-12-01 09:26:48 1 ธ.ค. 2566 5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน5
2023-12-01 09:25:45 1 ธ.ค. 2566 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
2023-12-01 09:25:19 1 ธ.ค. 2566 4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน4
2023-12-01 09:23:03 1 ธ.ค. 2566 3.มาตรฐานทางจริยธรรม2562
2023-12-01 09:21:55 1 ธ.ค. 2566 3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน3
2023-12-01 09:20:46 1 ธ.ค. 2566 2วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิมMOPH
2023-12-01 09:15:31 1 ธ.ค. 2566 2มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2
2023-12-01 09:13:27 1 ธ.ค. 2566 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2023-12-01 09:10:39 1 ธ.ค. 2566 1.7 ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก
2023-12-01 09:10:07 1 ธ.ค. 2566 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2023-12-01 09:08:35 1 ธ.ค. 2566 1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2023-12-01 09:07:45 1 ธ.ค. 2566 1.4หน้าที่อำนาจของหน่วยงาน
2023-12-01 09:06:31 1 ธ.ค. 2566 1.3โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขปี2567
2023-12-01 09:05:36 1 ธ.ค. 2566 1.2 นโยบายผู้บริหารหน่วยงาน
2023-12-01 09:04:59 1 ธ.ค. 2566 1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
2023-11-22 08:57:54 22 พ.ย. 2566 1.1-1.8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1-1.8
2023-10-10 08:56:42 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-10-10 08:55:37 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ2.2การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
2023-10-10 08:54:34 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ2.1มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2023-10-10 08:53:53 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.4ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก
2023-10-10 08:52:59 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก
2023-10-10 08:51:24 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.2ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต
2023-10-10 08:48:08 10 ต.ค. 2566 MOIT1ข้อ1.1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่บางมูลนาก
2023-10-04 10:17:34 4 ต.ค. 2566 MOIT3ข้อ3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-10-04 10:16:51 4 ต.ค. 2566 MOIT3ข้อ2 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2566
2023-10-04 10:15:46 4 ต.ค. 2566 moit 3-ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2023-09-07 07:42:21 7 ก.ย. 2566 MOIT 22 ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-09-07 07:38:52 7 ก.ย. 2566 MOIT 22 ข้อ2 มีรายงานการกำกับติดตาม
2023-09-07 07:36:28 7 ก.ย. 2566 MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ
2023-09-07 07:33:14 7 ก.ย. 2566 MOIT 19 ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-09-07 07:30:52 7 ก.ย. 2566 MOIT 19 ข้อ2แบบรายงานการเรี่ยไรจากระบบ
2023-09-07 07:27:48 7 ก.ย. 2566 MOIT 19 ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม
2023-09-07 06:20:25 7 ก.ย. 2566 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส4
2023-09-07 06:16:56 7 ก.ย. 2566 EB5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน-2566
2023-09-07 06:15:21 7 ก.ย. 2566 EB5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-2566
2023-09-07 06:13:08 7 ก.ย. 2566 EB5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-2566
2023-09-07 06:10:36 7 ก.ย. 2566 MOIT 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไตรมาส4
2023-09-07 05:55:04 7 ก.ย. 2566 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-09-07 05:52:07 7 ก.ย. 2566 MOIT4ข้อ2.2สรุปแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2566
2023-09-07 05:02:20 7 ก.ย. 2566 MOIT4-ข้อ 2.1บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ไตรสามที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256ุุ6
2023-09-04 07:15:57 4 ก.ย. 2566 MOIT16ข้อ1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-09-04 07:13:49 4 ก.ย. 2566 MOIT16 ข้อ1.2 รูปเล่มรายงานผลการกำกับติดตามการด
2023-09-04 07:06:11 4 ก.ย. 2566 MOIT16ข้อ1.1 บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบผล
2023-09-04 06:43:05 4 ก.ย. 2566 MOIT10-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-09-04 06:41:41 4 ก.ย. 2566 MOIT10-ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2023-09-04 06:39:45 4 ก.ย. 2566 MOIT10-ข้อ2.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2023-09-04 06:37:47 4 ก.ย. 2566 MOIT10-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต
2023-08-31 08:51:02 31 ส.ค. 2566 MOIT17ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-08-31 08:49:34 31 ส.ค. 2566 MOIT17ข้อ2 ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต66
2023-08-31 08:47:43 31 ส.ค. 2566 MOIT17ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ
2023-08-31 07:20:25 31 ส.ค. 2566 MOIT16ข้อ2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-08-31 07:19:01 31 ส.ค. 2566 MOIT16 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือน_สสอ.บางมูลนาก
2023-08-31 07:17:20 31 ส.ค. 2566 MOIT16ข้อ2.1 บันทึกลงนามและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
2023-08-31 06:59:46 31 ส.ค. 2566 MOIT12-ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2023-08-31 06:58:09 31 ส.ค. 2566 MOIT12 ข้อ2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
2023-08-31 06:56:23 31 ส.ค. 2566 MOIT12-ข้อ 1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่
2023-08-31 00:52:00 31 ส.ค. 2566 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือน_สสอ.บางมูลนาก
2023-06-28 18:26:35 28 มิ.ย. 2566 10.สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2566.ไตรมาส3
2023-06-28 18:21:13 28 มิ.ย. 2566 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2023-06-28 14:40:59 28 มิ.ย. 2566 MOIT7-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาส3
2023-06-28 14:39:16 28 มิ.ย. 2566 MOIT7-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
2023-06-28 14:25:51 28 มิ.ย. 2566 MOIT7-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ1ปี66
2023-06-28 14:24:00 28 มิ.ย. 2566 MOIT7-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ไตรมาส3
2023-06-27 01:31:07 27 มิ.ย. 2566 MOIT2ข้อ18.3สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2566
2023-06-27 01:15:02 27 มิ.ย. 2566 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส3
2023-06-27 01:13:29 27 มิ.ย. 2566 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-2566
2023-06-27 01:12:19 27 มิ.ย. 2566 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม-2566
2023-06-27 01:10:29 27 มิ.ย. 2566 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-2566
2023-06-27 01:08:58 27 มิ.ย. 2566 MOIT 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไตรมาส3
2023-06-27 01:03:38 27 มิ.ย. 2566 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส3
2023-06-27 01:01:25 27 มิ.ย. 2566 MOIT4ข้อ2.2สรุปแผนใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2566ไตรมาส3
2023-06-27 00:57:05 27 มิ.ย. 2566 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3
2023-03-28 22:26:15 28 มี.ค. 2566 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-28 22:24:47 28 มี.ค. 2566 MOIT4-ข้อ2.2สรุปผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณ สสอ. ปี 2566
2023-03-28 22:20:43 28 มี.ค. 2566 MOIT4-ข้อ 2.1บันทึกรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2023-03-27 22:42:53 27 มี.ค. 2566 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาส2
2023-03-27 22:41:30 27 มี.ค. 2566 MOIT5ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-2566
2023-03-27 22:39:41 27 มี.ค. 2566 MOIT5ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์-2566
2023-03-27 22:37:14 27 มี.ค. 2566 MOIT5ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-2566
2023-03-27 22:35:29 27 มี.ค. 2566 moit 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไตรมาส2
2023-03-24 22:31:28 24 มี.ค. 2566 MOIT22 ข้อ3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือคุกตา
2023-03-24 22:30:24 24 มี.ค. 2566 MOIT22 ข้อ2 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก
2023-03-24 22:29:00 24 มี.ค. 2566 MOIT22 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบค
2023-03-23 23:33:12 23 มี.ค. 2566 MOIT8 ข้อ5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดการอบรม
2023-03-23 23:31:51 23 มี.ค. 2566 MOIT8 ข้อ4 รายงานผลการอบรม
2023-03-23 23:29:35 23 มี.ค. 2566 MOIT8 ข้อ3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผล
2023-03-23 23:28:13 23 มี.ค. 2566 MOIT8ข้อ2รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมวินัย-สสอ
2023-03-23 23:27:08 23 มี.ค. 2566 MOIT8ข้อ1.2โครงการอบรมวินัย-สสอ.บางมูลนาก-ปี-2566
2023-03-23 23:25:01 23 มี.ค. 2566 MOIT8ข้อ1.1บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบโครงการอบรมวินัย-สสอ.บางมูลนาก-ปี-2566
2023-03-23 23:08:57 23 มี.ค. 2566 MOIT20ข้อ6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-23 23:07:50 23 มี.ค. 2566 MOIT20 ข้อ5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จั
2023-03-23 23:06:45 23 มี.ค. 2566 MOIT20 ข้อ4 รายงานผลการอบรม
2023-03-23 23:05:38 23 มี.ค. 2566 MOIT20 ข้อ3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ ป
2023-03-23 23:03:08 23 มี.ค. 2566 MOIT20ข้อ2รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมวินัย-สสอ
2023-03-23 23:01:53 23 มี.ค. 2566 MOIT20ข้อ1.2โครงการอบรมวินัย-สสอ.บางมูลนาก-ปี-2566
2023-03-23 22:59:33 23 มี.ค. 2566 MOIT20ข้อ1.1บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบโครงการอบรมวินัย-สสอ.บางมูลนาก-ปี-2566
2023-03-23 00:00:00 23 มี.ค. 2566 MOIT8ข้อ6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 23:18:31 20 มี.ค. 2566 MOIT19ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 23:17:12 20 มี.ค. 2566 MOIT19ข้อ2แบบรายงานการเรี่ยไร
2023-03-20 23:15:06 20 มี.ค. 2566 MOIT19ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-03-20 22:56:34 20 มี.ค. 2566 MOIT21ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 22:55:13 20 มี.ค. 2566 MOIT21ข้อ3-4การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมย์
2023-03-20 22:53:39 20 มี.ค. 2566 MOIT21ข้อ2มีประกาศเจตณารมณ์3ฉบับ
2023-03-20 22:51:55 20 มี.ค. 2566 MOIT21ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-03-20 22:01:40 20 มี.ค. 2566 MOIT11-ข้อ7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 22:00:35 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ6มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต
2023-03-20 21:58:27 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ5ภาพกิจกรรมตามโครงการ
2023-03-20 21:57:18 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ4สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
2023-03-20 21:56:05 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ3รายงานการประชุม
2023-03-20 21:54:40 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ2รายงานการประชุม-พชอ.1_2566
2023-03-20 21:52:52 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ1.2โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยสูงอายุ
2023-03-20 21:51:06 20 มี.ค. 2566 MOIT11ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต
2023-03-20 20:46:52 20 มี.ค. 2566 MOIT13-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 20:44:59 20 มี.ค. 2566 รายงานประเมินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
2023-03-20 20:42:19 20 มี.ค. 2566 MOIT13-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-03-20 20:03:57 20 มี.ค. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2023-03-20 18:36:39 20 มี.ค. 2566 MOIT10-ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 18:35:29 20 มี.ค. 2566 MOIT10-ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2023-03-20 18:34:05 20 มี.ค. 2566 MOIT10-ข้อ2.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2023-03-20 17:43:42 20 มี.ค. 2566 MOIT10-ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต
2023-03-20 16:57:27 20 มี.ค. 2566 MOIT16ข้อ1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 16:56:22 20 มี.ค. 2566 MOIT16 ข้อ1.2 รูปเล่มรายงานผลการกำกับติดตามการด
2023-03-20 13:34:31 20 มี.ค. 2566 MOIT16ข้อ1.1 บันทึกลงนามและเผยแพร่แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม
2023-03-20 04:16:42 20 มี.ค. 2566 MOIT18ข้อ4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 04:15:17 20 มี.ค. 2566 MOIT18ข้อ3หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ
2023-03-20 04:13:57 20 มี.ค. 2566 MOIT18ข้อ2ประกาศมาตรการป้องกันทุจริต
2023-03-20 04:12:30 20 มี.ค. 2566 MOIT18ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-03-20 04:09:57 20 มี.ค. 2566 MOIT17ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-20 04:08:43 20 มี.ค. 2566 MOIT17ข้อ4รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต66
2023-03-20 04:07:11 20 มี.ค. 2566 MOIT17ข้อ3 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-03-20 04:05:36 20 มี.ค. 2566 MOIT17ข้อ2รายงานการประชุมความเสี่ยง 030366
2023-03-20 04:03:19 20 มี.ค. 2566 MOIT17ข้อ1บันทึกขออนุมัติจัดประชุม
2023-03-15 18:02:49 15 มี.ค. 2566 MOIT16ข้อ2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-15 18:00:30 15 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มที่2 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
2023-03-15 17:54:52 15 มี.ค. 2566 บันทึกลงนามและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
2023-03-13 22:54:05 13 มี.ค. 2566 MOIT 6 -ข้อ 1.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
2023-03-13 22:52:41 13 มี.ค. 2566 MOIT 6 -ข้อ 1.2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2023-03-13 22:45:34 13 มี.ค. 2566 MOIT 6 -ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2023-02-01 22:20:40 1 ก.พ. 2566 MOIT14ข้อ5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-02-01 22:19:37 1 ก.พ. 2566 MOIT14ข้อ4หนังสือแจ้งเวียน
2023-02-01 22:18:20 1 ก.พ. 2566 MOIT14ข้อ3แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
2023-02-01 22:16:47 1 ก.พ. 2566 MOIT14ข้อ2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
2023-02-01 22:15:16 1 ก.พ. 2566 MOIT14ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2023-02-01 19:53:01 1 ก.พ. 2566 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2023-02-01 19:38:37 1 ก.พ. 2566 MOIT12-ข้อ4แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2023-02-01 19:37:31 1 ก.พ. 2566 MOIT12-ข้อ3หนังสือแจ้งเวียน
2023-02-01 19:35:38 1 ก.พ. 2566 MOIT12-ข้อ2 ประกาศป้องกันรับสินบน
2023-02-01 19:33:45 1 ก.พ. 2566 MOIT12-ข้อ 1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่63
2022-12-29 23:12:58 29 ธ.ค. 2565 MOIT5ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-29 23:11:25 29 ธ.ค. 2565 MOIT5ข้อ2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565
2022-12-20 23:50:32 20 ธ.ค. 2565 MOIT15ข้อ3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-20 23:06:38 20 ธ.ค. 2565 MOIT5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2022-12-01 23:05:01 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ3.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-01 23:04:01 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ3.2ประกาศสำนัก
2022-12-01 23:03:05 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ3.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม
2022-12-01 23:02:06 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-01 23:00:57 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ2.2สรุปแผนใช้จ่าย เงิน สสอ. ปี 2566
2022-12-01 22:59:51 1 ธ.ค. 2565 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2022-12-01 22:58:37 1 ธ.ค. 2565 MOIT 4-ข้อ 1.5ฟอร์มประกาศสปแนวทางเผยแพร่เว็บไซต
2022-12-01 22:57:46 1 ธ.ค. 2565 MOIT 4-ข้อ 1.4 คำสั่งปิด ปลด ประกาศ
2022-12-01 22:56:36 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ1.3อนุมัติแผนจัดหาวัสดุสสอ.บางมูลนาก2566
2022-12-01 22:55:24 1 ธ.ค. 2565 MOIT4ข้อ1.2แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2566
2022-12-01 22:52:47 1 ธ.ค. 2565 MOIT 4ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2022-12-01 22:51:00 1 ธ.ค. 2565 MOIT3ข้อ3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-01 22:49:56 1 ธ.ค. 2565 MOIT3ข้อ2 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2565
2022-12-01 22:48:28 1 ธ.ค. 2565 MOIT 3-ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2022-12-01 22:46:50 1 ธ.ค. 2565 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-01 22:42:34 1 ธ.ค. 2565 18 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18.1-18.5
2022-12-01 22:41:27 1 ธ.ค. 2565 17 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน17
2022-12-01 22:40:05 1 ธ.ค. 2565 15 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน15
2022-12-01 22:39:19 1 ธ.ค. 2565 14 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน14
2022-12-01 22:38:22 1 ธ.ค. 2565 13 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน13
2022-12-01 22:34:50 1 ธ.ค. 2565 12 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน12
2022-12-01 22:33:53 1 ธ.ค. 2565 11 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11
2022-12-01 22:32:47 1 ธ.ค. 2565 10 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน10
2022-12-01 22:31:50 1 ธ.ค. 2565 9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน9
2022-12-01 22:30:57 1 ธ.ค. 2565 8มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน8
2022-12-01 22:29:46 1 ธ.ค. 2565 7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน7
2022-12-01 22:28:46 1 ธ.ค. 2565 6มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน6
2022-12-01 22:27:43 1 ธ.ค. 2565 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน5
2022-12-01 22:26:40 1 ธ.ค. 2565 4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน4
2022-12-01 22:25:01 1 ธ.ค. 2565 3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน3
2022-12-01 22:23:15 1 ธ.ค. 2565 2มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2
2022-12-01 22:21:38 1 ธ.ค. 2565 18.5.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565
2022-12-01 22:20:26 1 ธ.ค. 2565 18.5.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2565
2022-12-01 22:19:17 1 ธ.ค. 2565 18.5.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2565
2022-12-01 22:18:04 1 ธ.ค. 2565 18.4ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
2022-12-01 22:16:49 1 ธ.ค. 2565 18.3สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ_สสอ.บางมูลนาก_ปี_2566
2022-12-01 22:15:27 1 ธ.ค. 2565 18.2อนุมัติแผนจัดหาวัสดุสสอ.บางมูลนาก2566
2022-12-01 22:13:57 1 ธ.ค. 2565 18.1 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2565
2022-12-01 22:12:23 1 ธ.ค. 2565 17.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-12-01 22:11:10 1 ธ.ค. 2565 16.รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2022-12-01 22:09:53 1 ธ.ค. 2565 15.พรบ.-การอำนวยความสะดวกฯ-พ.ศ.-2558
2022-12-01 22:08:37 1 ธ.ค. 2565 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2022-12-01 22:07:23 1 ธ.ค. 2565 13_คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-12-01 22:06:11 1 ธ.ค. 2565 12_คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2022-12-01 22:04:35 1 ธ.ค. 2565 11.1สรุปแผนใช้จ่าย เงิน สสอ. ปี 2566
2022-12-01 22:03:34 1 ธ.ค. 2565 11.แผนเงินบำรุงสสอ.บางมูลนาก2566
2022-12-01 22:01:44 1 ธ.ค. 2565 10.สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2566.files
2022-12-01 21:57:49 1 ธ.ค. 2565 9.แผนยุทธศาสตร์อำเภอบางมูลนากปี2566
2022-12-01 21:55:23 1 ธ.ค. 2565 8 แผนตามนโยบาย ปี 2566
2022-12-01 21:54:06 1 ธ.ค. 2565 7.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี_compressed
2022-12-01 21:53:02 1 ธ.ค. 2565 6อินโฟหราฟฟิกคกก จริยธรรม
2022-12-01 21:51:44 1 ธ.ค. 2565 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2564
2022-12-01 21:50:29 1 ธ.ค. 2565 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2564
2022-12-01 21:44:30 1 ธ.ค. 2565 3.มาตรฐานทางจริยธรรม2562
2022-12-01 21:43:06 1 ธ.ค. 2565 2วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิมMOPH
2022-12-01 21:41:58 1 ธ.ค. 2565 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2022-12-01 21:40:49 1 ธ.ค. 2565 1.7 ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก
2022-12-01 21:39:46 1 ธ.ค. 2565 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2022-12-01 21:38:43 1 ธ.ค. 2565 1.5_กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2022-12-01 21:37:34 1 ธ.ค. 2565 1.4หน้าที่อำนาจของหน่วยงาน
2022-12-01 21:35:31 1 ธ.ค. 2565 1.3โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขปี66
2022-12-01 21:32:08 1 ธ.ค. 2565 MOIT2ข้อ1.2 นโยบายผู้บริหารหน่วยงาน
2022-12-01 21:30:16 1 ธ.ค. 2565 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1-1.8
2022-12-01 21:26:45 1 ธ.ค. 2565 MOIT2ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
2022-11-30 23:10:05 30 พ.ย. 2565 MOIT5ข้อ2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2565
2022-11-26 17:37:29 26 พ.ย. 2565 MOIT9-ข้อ4ฟอร์มเผยแพร่
2022-11-26 17:33:24 26 พ.ย. 2565 MOIT9-ข้อ 3หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
2022-11-26 17:27:55 26 พ.ย. 2565 MOIT9-ข้อ 2คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-11-26 17:25:37 26 พ.ย. 2565 MOIT9-ข้อ 1คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2022-11-11 20:35:17 11 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม
2022-11-11 20:28:30 11 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
2022-11-10 23:53:29 10 พ.ย. 2565 MOIT15ข้อ2.2แบบฟอร์มที่-1-แผนปฏิบัติการ-ฯ_บางมูลนาก_10112565
2022-11-10 23:52:03 10 พ.ย. 2565 MOIT15ข้อ1.2-แผนปราบปรามทุจริต66
2022-11-10 23:48:42 10 พ.ย. 2565 MOIT15ข้อ1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามกำหนดมาตรการ66
2022-11-10 23:00:32 10 พ.ย. 2565 MOIT 6 -ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
2022-11-10 22:58:28 10 พ.ย. 2565 MOIT 6 -ข้อ2.2 แผนทรัพยากรบุคคล
2022-11-10 22:55:19 10 พ.ย. 2565 MOIT 6 -ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารลงนามแผน
2022-10-31 23:08:18 31 ต.ค. 2565 MOIT5ข้อ2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2565
2022-10-26 23:11:38 26 ต.ค. 2565 MOIT7-ข้อ4 แบบฟอร์มเผยแพร่
2022-10-26 23:10:04 26 ต.ค. 2565 MOIT7-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2022-10-26 23:08:44 26 ต.ค. 2565 MOIT7-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ2ปี65
2022-10-26 23:06:16 26 ต.ค. 2565 MOIT7-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
2022-10-03 21:15:26 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-10-03 21:12:13 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ2.2การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
2022-10-03 21:11:09 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ2.1มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2022-10-03 21:09:57 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ1.4ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก
2022-10-03 21:08:19 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก
2022-10-03 21:06:59 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ1.2ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต
2022-10-03 21:03:10 3 ต.ค. 2565 MOIT1ข้อ1.1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่บางมูลนาก
2022-09-05 19:42:07 5 ก.ย. 2565 MOIT23ไตรมาส4ข้อ3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-09-05 19:40:00 5 ก.ย. 2565 MOIT23 ไตรมาส4ข้อ2 Print Screen หน้าจอ Google Form
2022-09-05 19:32:56 5 ก.ย. 2565 MOIT23 ไตรมาส4ข้อ1 มีบันทึกข้อความรับทราบและขออนุญาต
2022-09-05 19:31:07 5 ก.ย. 2565 MOIT20ไตรมาส4ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-09-05 19:29:32 5 ก.ย. 2565 MOIT20 ไตรมาส4ข้อ 2 แบบรายงานการเรี่ยไร
2022-09-05 19:25:31 5 ก.ย. 2565 MOIT20 ไตรมาส4 ข้อ1 บันทึกข้อความรับทราบและขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่
2022-09-05 19:23:34 5 ก.ย. 2565 MOIT17ส่งเสริมคุณธรรมข้อ3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-09-05 19:22:29 5 ก.ย. 2565 MOIT 17 ข้อ2 รูปเล่มรายงานผลการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรม
2022-09-05 19:21:03 5 ก.ย. 2565 MOIT17ข้อ3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-09-05 19:16:58 5 ก.ย. 2565 MOIT 17 ส่งเสริมคุณธรรม ข้อ1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่
2022-09-05 19:11:51 5 ก.ย. 2565 MOIT 17 ข้อ2 รูปเล่มรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
2022-09-05 19:09:17 5 ก.ย. 2565 MOIT 17 ข้อ1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่
2022-09-05 19:06:57 5 ก.ย. 2565 MOIT14ข้อ3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-09-05 19:05:46 5 ก.ย. 2565 MOIT14 ข้อ2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
2022-09-05 19:04:23 5 ก.ย. 2565 MOIT14ข้อ 1 บันทึกรับทราบและรายงาน
2022-09-05 19:02:25 5 ก.ย. 2565 MOIT13ข้อ3ไตรมาส4แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-09-05 19:01:07 5 ก.ย. 2565 MOIT13 ข้อ2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
2022-09-05 18:57:08 5 ก.ย. 2565 MOIT13 ข้อ1 บันทึกข้อความรับทราบและรายงาน
2022-09-05 18:52:51 5 ก.ย. 2565 MOIT11ข้อ4ไตรมาส4ฟอร์มเผยแพร่
2022-09-05 18:51:42 5 ก.ย. 2565 MOIT11ข้อ3.2ไตรมาส4รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-09-05 18:49:29 5 ก.ย. 2565 MOIT11ข้อ3.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2022-09-05 18:42:56 5 ก.ย. 2565 MOIT11ข้อ2รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน65
2022-09-05 18:38:58 5 ก.ย. 2565 MOIT11ข้อ1ไตรมาส4รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน65
2022-09-05 18:33:00 5 ก.ย. 2565 MOIT 5 -ข้อ 3 ไตรมาส 4 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์-09-65
2022-09-05 18:31:26 5 ก.ย. 2565 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน-2565
2022-09-05 18:29:28 5 ก.ย. 2565 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-2565
2022-09-05 18:26:55 5 ก.ย. 2565 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-2565
2022-09-05 18:23:13 5 ก.ย. 2565 MOIT 5 -ข้อ 1 ไตรมาส4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2022-09-05 18:19:46 5 ก.ย. 2565 MOIT4-ข้อ2.3ไตรมาส4ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซตรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
2022-09-05 18:01:24 5 ก.ย. 2565 MOIT4 ข้อ2.2ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม2565
2022-08-31 17:59:36 31 ส.ค. 2565 MOIT4 ข้อ2.2ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม2565
2022-08-31 17:50:30 31 ส.ค. 2565 MOIT4-ข้อ2.1-ไตรมาส4รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
2022-06-27 12:11:58 27 มิ.ย. 2565 3.มาตรฐานทางจริยธรรม2562
2022-06-27 12:09:39 27 มิ.ย. 2565 6 อินโฟหราฟฟิกคกก จริยธรรม
2022-06-23 18:56:34 23 มิ.ย. 2565 MOIT4-ข้อ2.3ไตรมาส3ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซตรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
2022-06-23 18:50:44 23 มิ.ย. 2565 MOIT4-ข้อ2.2ผลการดำเนินงาน-เดือนพฤษภาคม-2565
2022-06-23 18:34:09 23 มิ.ย. 2565 MOIT4-ข้อ2.2ผลการดำเนินงาน-เดือนเมษายน-2565ชุด2
2022-06-23 16:31:05 23 มิ.ย. 2565 MOIT4-ข้อ2.2ผลการดำเนินงาน-เดือนเมษายน-2565
2022-06-23 16:29:02 23 มิ.ย. 2565 MOIT4-ข้อ2.1-ไตรมาส3รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
2022-06-23 16:23:40 23 มิ.ย. 2565 MOIT 5 -ข้อ 3 ไตรมาส 3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์-06-65
2022-06-23 16:16:12 23 มิ.ย. 2565 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-2565
2022-06-23 16:13:18 23 มิ.ย. 2565 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม-2565
2022-06-23 16:11:27 23 มิ.ย. 2565 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-2565
2022-06-23 16:07:45 23 มิ.ย. 2565 moit 5 -ข้อ 1 ไตรมาส3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2022-05-05 20:13:29 5 พ.ค. 2565 ฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซต์ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีรอบ1ปี2565
2022-05-05 20:11:01 5 พ.ค. 2565 หลักฐานประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีรอบ1ปี2565
2022-05-05 20:06:58 5 พ.ค. 2565 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีรอบ1ปี2565
2022-05-05 19:54:46 5 พ.ค. 2565 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร
2022-03-30 13:45:25 30 มี.ค. 2565 MOIT4-ข้อ2.2ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม
2022-03-28 12:29:03 28 มี.ค. 2565 MOIT 5 -ข้อ 3 ไตรมาส 2 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์-03-65
2022-03-28 12:23:14 28 มี.ค. 2565 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-2565
2022-03-28 12:21:46 28 มี.ค. 2565 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์-2565
2022-03-28 12:18:34 28 มี.ค. 2565 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-2565
2022-03-28 12:14:48 28 มี.ค. 2565 MOIT 5 -ข้อ 1 ไตรมาส2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2022-03-28 12:07:59 28 มี.ค. 2565 MOIT4-ข้อ2.3ไตรมาส2ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซตรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
2022-03-28 11:59:59 28 มี.ค. 2565 MOIT4-ข้อ2.2ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์
2022-03-28 11:57:17 28 มี.ค. 2565 MOIT4-ข้อ2.2ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม
2022-03-28 11:46:05 28 มี.ค. 2565 MOIT 4 ข้อ 2.1 ไตรมาส2บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
2022-03-24 17:43:45 24 มี.ค. 2565 MOIT19 ข้อ 2.3 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานชมรมstrong
2022-03-24 17:42:38 24 มี.ค. 2565 MOIT19 ข้อ 2.2 รายชื่อสมาชิกของชมรมSTRONG
2022-03-24 17:41:31 24 มี.ค. 2565 MOIT19 ข้อ 2.1 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมSTRONG
2022-03-24 17:39:24 24 มี.ค. 2565 MOIT19ข้อ5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-03-24 17:38:17 24 มี.ค. 2565 MOIT19-ข้อ1.4 รายงานผลการกำกับติดตาม
2022-03-24 17:37:09 24 มี.ค. 2565 MOIT19ข้อ1.3หนังสือแจ้งเวียน
2022-03-24 17:35:58 24 มี.ค. 2565 MOIT19ข้อ1.2กรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2022-03-24 17:34:11 24 มี.ค. 2565 MOIT19-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
2022-03-21 17:14:05 21 มี.ค. 2565 MOIT17ข้อ1.2แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน
2022-03-21 17:13:02 21 มี.ค. 2565 MOIT17ข้อ1.2-รายงานผลตามแผนปราบปรามทุจริต65
2022-03-21 17:11:36 21 มี.ค. 2565 MOIT17ข้อ1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-03-21 17:06:10 21 มี.ค. 2565 MOIT17ข้อ1.1 บันทึกลงนามและเผยแพร่จริยธรรม
2022-03-15 17:49:44 15 มี.ค. 2565 MOIT20ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-15 17:48:49 15 มี.ค. 2565 MOIT20 ข้อ 2 แบบรายงานการเรี่ยไร
2022-03-15 17:47:31 15 มี.ค. 2565 MOIT20 ข้อ1 บันทึกข้อความ รับทราบรายงานเรี่ยไร
2022-03-10 18:16:23 10 มี.ค. 2565 MOIT22 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-03-10 18:14:29 10 มี.ค. 2565 MOIT22 ข้อ4 รูปถ่ายSTRONG
2022-03-10 18:12:27 10 มี.ค. 2565 MOIT22ข้อ3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต
2022-03-10 18:08:37 10 มี.ค. 2565 MOIT22ข้อ2ประกาศเจตจำนงสุจริต
2022-03-10 18:04:32 10 มี.ค. 2565 MOIT22 ข้อ1 บันทึกลงนามและเผยแพร่จริยธรรม
2022-03-10 15:00:48 10 มี.ค. 2565 MOIT11ข้อ4ฟอร์มเผยแพร่
2022-03-10 14:59:39 10 มี.ค. 2565 MOIT11ข้อ3.2รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-03-10 14:57:49 10 มี.ค. 2565 MOIT11ข้อ3.1รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2022-03-10 14:54:50 10 มี.ค. 2565 MOIT11ข้อ2รายงานผล กรณีไม่มีร้องเรียน65
2022-03-07 16:01:13 7 มี.ค. 2565 MOIT14ข้อ6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-03-07 15:59:18 7 มี.ค. 2565 MOIT14ข้อ5รูปถ่ายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
2022-03-07 15:48:24 7 มี.ค. 2565 MOIT14ข้อ4ประกาศเจตจำนงสุจริต65
2022-03-01 15:22:56 1 มี.ค. 2565 MOIT12-ข้อ7 ฟอร์มเผยแพร่65
2022-03-01 15:20:38 1 มี.ค. 2565 MOIT12ข้อ6 บันทึกลงนามและเผยแพร่หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 256๕ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์
2022-03-01 15:16:43 1 มี.ค. 2565 MOIT12-ข้อ4และ5สรุปกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ-ปี-65-ยุทธ์1
2022-03-01 15:13:43 1 มี.ค. 2565 MOIT12-ข้อ3รายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
2022-03-01 15:10:16 1 มี.ค. 2565 MOIT12-ข้อ2รายงานการประชุม-พชอ.2_2564-28102564
2022-03-01 15:03:30 1 มี.ค. 2565 MOIT12-ข้อ1.2โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย-กลุ่มวัยสูงอายุ-และผู้พิการ-ปี-2565-คบสอ.
2022-03-01 13:53:43 1 มี.ค. 2565 MOIT12ข้อ1.1ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ_ผู้สูงอายุคนพิการ
2022-02-10 13:42:25 10 ก.พ. 2565 MOIT 7-ข้อ6 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
2022-02-10 13:39:52 10 ก.พ. 2565 MOIT7-ข้อ5 หนังสือแจ้งเวียนประกาศ
2022-02-10 13:37:42 10 ก.พ. 2565 MOIT7 -ข้อ4 รายงานประชุม-กกบ.ครั้งที่-1_7-02-65
2022-02-10 13:32:22 10 ก.พ. 2565 MOIT 7-ข้อ3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
2022-02-10 13:30:51 10 ก.พ. 2565 MOIT 7-ข้อ2 ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
2022-02-10 13:27:11 10 ก.พ. 2565 MOIT7-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ประกาศ
2022-02-01 15:38:15 1 ก.พ. 2565 MOIT13 ข้อ4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-02-01 15:36:38 1 ก.พ. 2565 MOIT13 ข้อ3 หนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของหน่วยงาน
2022-02-01 15:34:26 1 ก.พ. 2565 MOIT13 ข้อ2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของหน่วยงาน
2022-02-01 15:31:57 1 ก.พ. 2565 MOIT13 ข้อ 1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่65
2022-01-24 18:02:06 24 ม.ค. 2565 MOIT 21 -ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
2022-01-24 18:00:53 24 ม.ค. 2565 MOIT 21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่
2022-01-24 17:59:42 24 ม.ค. 2565 MOIT21-ข้อ4รายงานการอบรม
2022-01-24 17:58:29 24 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2022-01-24 17:55:19 24 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
2022-01-24 17:53:12 24 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ 1 โครงการอบรม-วินัย-สสอ.บางมูลนาก
2022-01-24 14:19:08 24 ม.ค. 2565 MOIT 9 -ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
2022-01-24 14:17:37 24 ม.ค. 2565 MOIT 9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดอบรม
2022-01-24 14:15:54 24 ม.ค. 2565 MOIT9-ข้อ4รายงานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย พิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
2022-01-24 14:13:48 24 ม.ค. 2565 MOIT9-ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรายงานการอบอรม
2022-01-24 14:09:51 24 ม.ค. 2565 MOIT9 ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย พิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
2022-01-24 14:07:34 24 ม.ค. 2565 MOIT9 ข้อ1.1และ1.2โครงการอบรม-วินัย-สสอ.บางมูลนาก
2022-01-07 17:30:19 7 ม.ค. 2565 MOIT18ข้อ5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2022-01-07 17:29:08 7 ม.ค. 2565 MOIT18ข้อ4 บันทึกลงนามและเผยแพร่จริยธรรม
2022-01-07 17:27:40 7 ม.ค. 2565 MOIT18ข้อ3รายงานการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
2022-01-07 17:23:34 7 ม.ค. 2565 MOIT18 ข้อ2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
2022-01-07 17:18:07 7 ม.ค. 2565 MOIT18ข้อ1ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
2022-01-06 15:47:21 6 ม.ค. 2565 MOIT14ข้อ3หนังสือเวียน
2022-01-06 15:46:16 6 ม.ค. 2565 MOIT14ข้อ2ประกาศแนวทางการปฏิบัติฯตามประกาสกระทรวงฯว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2022-01-06 15:44:52 6 ม.ค. 2565 MOIT14ข้อ 1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่65
2021-12-28 16:49:42 28 ธ.ค. 2564 MOIT4-ข้อ2.2ผลการดำเนินงานซ่อมรถ
2021-12-28 16:42:38 28 ธ.ค. 2564 MOIT4-ข้อ2.2ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน2564
2021-12-28 16:39:36 28 ธ.ค. 2564 MOIT4-ข้อ2.2ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม2564
2021-12-28 16:19:27 28 ธ.ค. 2564 MOIT4-ข้อ2.3ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซตรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
2021-12-28 16:15:31 28 ธ.ค. 2564 MOIT4-ข้อ 2.1หนังสือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2021-12-28 15:57:14 28 ธ.ค. 2564 MOIT 5 -ข้อ 3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์-12-64
2021-12-28 15:55:48 28 ธ.ค. 2564 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2564
2021-12-28 15:54:33 28 ธ.ค. 2564 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2564
2021-12-28 15:51:56 28 ธ.ค. 2564 MOIT5-ข้อ2-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564
2021-12-28 15:49:07 28 ธ.ค. 2564 MOIT 5 -ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2021-12-28 14:35:23 28 ธ.ค. 2564 17.5-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2564
2021-12-22 18:32:14 22 ธ.ค. 2564 MOIT23 ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียน
2021-12-22 18:30:11 22 ธ.ค. 2564 MOIT23 ข้อ3 คู่มือ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการปฏิบัติงาน
2021-12-22 18:28:55 22 ธ.ค. 2564 MOIT23 ข้อ2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
2021-12-22 18:26:54 22 ธ.ค. 2564 MOIT23 ข้อ1.2แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2021-12-22 18:23:16 22 ธ.ค. 2564 MOIT23 ข้อ1 .1บันทึกลงนามและเผยแพร่จริยธรรม
2021-12-20 16:08:47 20 ธ.ค. 2564 MOIT4ข้อ1.2แจ้งจัดสรร งปม สสอ งวด1ปี65
2021-12-20 16:05:49 20 ธ.ค. 2564 MOIT4ข้อ1.1บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2021-12-01 14:26:16 1 ธ.ค. 2564 17.4ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
2021-12-01 14:24:57 1 ธ.ค. 2564 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนปีงบประมาณ 2565
2021-12-01 14:18:15 1 ธ.ค. 2564 17.1 รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง-2564
2021-12-01 14:16:04 1 ธ.ค. 2564 16รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2021-12-01 14:12:38 1 ธ.ค. 2564 15รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
2021-12-01 14:10:41 1 ธ.ค. 2564 14.คู่มือประชาชนอนุญาตด้านอาหาร
2021-12-01 14:08:41 1 ธ.ค. 2564 14.คู่มือประชาชนอนุญาตขายยา
2021-12-01 14:02:10 1 ธ.ค. 2564 13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2021-12-01 14:00:23 1 ธ.ค. 2564 12_คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2021-12-01 13:58:25 1 ธ.ค. 2564 11_คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2021-12-01 13:53:28 1 ธ.ค. 2564 10.3ผลการใช้จ่ายงปม.ตามแผนปี65
2021-12-01 13:28:02 1 ธ.ค. 2564 10.2แผนการใช้จ่ายงปม.ปี65
2021-12-01 13:26:27 1 ธ.ค. 2564 10.1แจ้งจัดสรร งปม สสอ งวด1ปี65
2021-12-01 13:24:43 1 ธ.ค. 2564 9.แผนปฏิบัติการ-คปสอ-บางมูลนาก-ปี-2565-ที่ได้รับอนุมัติจาก-สสจ.
2021-12-01 13:22:55 1 ธ.ค. 2564 8.นโยบายและยุทธศาสตร์ อำเภอบางมูลนาก 2564
2021-12-01 13:19:45 1 ธ.ค. 2564 7.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2021-12-01 13:15:23 1 ธ.ค. 2564 6.อินโฟหราฟฟิกคกกจริยธรรม
2021-12-01 13:13:43 1 ธ.ค. 2564 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2564
2021-12-01 13:08:50 1 ธ.ค. 2564 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
2021-12-01 13:06:04 1 ธ.ค. 2564 3.มาตรฐานทางจริยธรรม2562
2021-12-01 13:02:58 1 ธ.ค. 2564 2วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิมMOPH
2021-12-01 13:01:21 1 ธ.ค. 2564 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2021-12-01 12:58:46 1 ธ.ค. 2564 1.7 ข้อมูลการติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก
2021-12-01 12:56:18 1 ธ.ค. 2564 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2021-12-01 12:52:03 1 ธ.ค. 2564 1.5_กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2021-12-01 12:49:55 1 ธ.ค. 2564 1.4หน้าที่อำนาจของหน่วยงาน
2021-12-01 12:47:39 1 ธ.ค. 2564 1.3 โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข ปี65
2021-12-01 12:45:56 1 ธ.ค. 2564 1.2 นโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
2021-12-01 12:27:30 1 ธ.ค. 2564 1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
2021-12-01 12:25:48 1 ธ.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์MOIT2
2021-11-30 14:33:41 30 พ.ย. 2564 17.5-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-2564
2021-11-26 14:45:51 26 พ.ย. 2564 MOIT10-ข้อ4ฟอร์มเผยแพร่
2021-11-26 14:41:46 26 พ.ย. 2564 MOIT10-ข้อ 3ช่องทางการร้องเรียน
2021-11-26 14:38:40 26 พ.ย. 2564 MOIT10-ข้อ 2คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2021-11-26 14:33:51 26 พ.ย. 2564 MOIT10-ข้อ 1คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2021-11-26 14:01:25 26 พ.ย. 2564 MOIT8-ข้อ4 ฟอร์มเผยแพร่
2021-11-26 13:53:05 26 พ.ย. 2564 MOIT8-ข้อ3 หลักฐานการประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-11-26 13:49:36 26 พ.ย. 2564 MOIT8-ข้อ2 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ2ปี64
2021-11-26 13:46:03 26 พ.ย. 2564 MOIT8-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
2021-11-12 16:38:49 12 พ.ย. 2564 MOIT16ข้อ1.2แบบฟอร์มที่-1-แผนปฏิบัติการ-ฯ_บางมูลนาก_25641110
2021-11-12 16:36:40 12 พ.ย. 2564 MOIT16ข้อ1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2021-11-12 16:34:42 12 พ.ย. 2564 MOIT16ข้อ1.2-แผนปราบปรามทุจริต65
2021-11-12 16:24:28 12 พ.ย. 2564 moit16ข้อ1.1 บันทึกลงนามและเผยแพร่จริยธรรม
2021-11-10 12:48:10 10 พ.ย. 2564 MOIT 6 -ข้อ 2.3 ฟอร์มเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์
2021-11-10 12:46:05 10 พ.ย. 2564 MOIT 6 -ข้อ 2.2แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2021-11-10 12:43:36 10 พ.ย. 2564 MOIT 6 -ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2021-11-10 12:41:33 10 พ.ย. 2564 MOIT 6 -ข้อ 1.3 ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์-12-62
2021-11-10 12:39:10 10 พ.ย. 2564 MOIT 6 -ข้อ 1.2 ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล
2021-11-10 12:37:13 10 พ.ย. 2564 MOIT 6 -ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2021-10-31 14:28:22 31 ต.ค. 2564 17.5-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564
2021-10-04 16:37:51 4 ต.ค. 2564 MOIT4-ข้อ3.3ฟอร์มเผยแพร่เว็บไซตประกาศสป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร
2021-10-04 16:34:38 4 ต.ค. 2564 MOIT4-ข้อ3.2ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
2021-10-04 16:32:35 4 ต.ค. 2564 MOIT4 ข้อ3.1 หนังสือเวียนส่ง สรุปขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
2021-10-04 16:12:57 4 ต.ค. 2564 MOIT4-ข้อ1.5ฟอร์มประกาศสปแนวทางเผยแพร่เว็บไซต
2021-10-04 16:10:58 4 ต.ค. 2564 MOIT4-ข้อ1.4 คำสั่งปิด ปลด ประกาศ
2021-10-04 14:50:02 4 ต.ค. 2564 MOIT 3ข้อ3 ประกาศสปแนวทางเผยแพร่เว็บไซต์
2021-10-04 14:39:08 4 ต.ค. 2564 MOIT3-ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2021-10-01 16:19:01 1 ต.ค. 2564 MOIT15ข้อ5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
2021-10-01 16:17:41 1 ต.ค. 2564 MOIT15-4หนังสือแจ้งเวียน
2021-10-01 16:16:17 1 ต.ค. 2564 MOIT15-3แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
2021-10-01 16:13:54 1 ต.ค. 2564 MOIT15-2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
2021-10-01 16:10:16 1 ต.ค. 2564 MOIT15- 1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่
2021-10-01 14:44:01 1 ต.ค. 2564 MOIT 3 ข้อ2 รายงานวิเคราะห์-2564
2021-10-01 11:20:45 1 ต.ค. 2564 MOIT1ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-10-01 11:18:41 1 ต.ค. 2564 MOIT1ข้อ2.2การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
2021-10-01 11:11:58 1 ต.ค. 2564 MOIT1ข้อ2.1มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2021-10-01 11:08:56 1 ต.ค. 2564 MOIT1ข้อ1.4ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก
2021-10-01 11:05:10 1 ต.ค. 2564 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2021-10-01 11:01:33 1 ต.ค. 2564 MOIT1ข้อ1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลบางมูลนาก
2021-10-01 10:55:09 1 ต.ค. 2564 MOIT1ข้อ1.2ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต
2021-10-01 10:48:59 1 ต.ค. 2564 MOIT1ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่บางมูลนาก
2021-09-02 15:46:44 2 ก.ย. 2564 EB5-ข้อ2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564
2021-09-01 16:15:15 1 ก.ย. 2564 EB9ข้อ2 บันทึกลงนามและเผยแพร่การอบรมเสริมสร้างด้านจริยธรรมและวินัยไตรมาส4
2021-08-31 16:24:23 31 ส.ค. 2564 EB10ข้อ3รายงานผล กรณีไม่มีร้องเรียน31ส.ค.2564
2021-08-31 15:41:06 31 ส.ค. 2564 EB5-ข้อ2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2564
2021-08-30 17:23:10 30 ส.ค. 2564 EB24 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผลฯไตรมาส4
2021-08-30 17:11:49 30 ส.ค. 2564 EB22ข้อ2 บันทึกลงนามและเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตไตรมาส4
2021-08-30 17:07:14 30 ส.ค. 2564 EB21ข้อ2 บันทึกลงนามและเผยแพร่การอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนไตรมาส4
2021-08-30 17:02:34 30 ส.ค. 2564 EB18ข้อ 2.1 บันทึกลงนามและเผยแพร่จริยธรรมไตรมาส4
2021-08-30 16:59:20 30 ส.ค. 2564 EB18ข้อ1 บันทึกลงนามและเผยแพร่จริยธรรมไตรมาส4
2021-08-30 16:44:52 30 ส.ค. 2564 EB-11-ข้อ3.2รายงานผล-รับทราบ ณ 30 ส.ค. 2564
2021-08-30 16:41:50 30 ส.ค. 2564 EB-11-ข้อ2.2 รายงานสรุปการร้องเรียน ณ 30 ส.ค.2564
2021-07-30 15:38:51 30 ก.ค. 2564 EB5-ข้อ2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2564
2021-06-30 15:17:48 30 มิ.ย. 2564 EB5-ข้อ2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2564
2021-06-10 18:16:02 10 มิ.ย. 2564 หน่วยงานขอขยายเวลาการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
2021-06-10 16:48:02 10 มิ.ย. 2564 EB4-ข้อ3.4แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2021-06-10 16:45:18 10 มิ.ย. 2564 EB4 ข้อ3.3.6 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม2564
2021-06-10 16:39:57 10 มิ.ย. 2564 EB4 ข้อ3.3.5 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564
2021-06-10 14:58:44 10 มิ.ย. 2564 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
2021-05-31 17:14:23 31 พ.ค. 2564 EB5-ข้อ2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2564
2021-05-28 16:30:04 28 พ.ค. 2564 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ประกาศผลประเมินรอบ1ปี2564
2021-05-28 16:26:59 28 พ.ค. 2564 ภาพติดประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-05-28 16:24:15 28 พ.ค. 2564 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบ1ปี64
2021-05-28 16:17:30 28 พ.ค. 2564 EB8-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ผลประเมินรอบ1ปี2564
2021-04-30 17:12:36 30 เม.ย. 2564 EB5-ข้อ2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2564
2021-03-31 17:10:04 31 มี.ค. 2564 EB5-ข้อ2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2564
2021-03-15 10:50:12 15 มี.ค. 2564 EB4 ข้อ3.3.4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์2564
2021-03-15 10:48:01 15 มี.ค. 2564 EB4 ข้อ3.3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมกราคม2564
2021-03-10 22:30:44 10 มี.ค. 2564 EB-11-2-รายงานผล-รับทราบ ณ 10 มี.ค. 2564
2021-03-10 22:10:47 10 มี.ค. 2564 EB-11-1 รายงานสรุปการร้องเรียน ณ 10 มี.ค.2564
2021-03-10 03:57:26 10 มี.ค. 2564 EB24 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผลฯ
2021-03-10 03:28:58 10 มี.ค. 2564 EB24 ข้อ 1 บันทึกข้อความ
2021-03-10 03:20:34 10 มี.ค. 2564 EB23 ข้อ 4 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานชมรมstrong
2021-03-10 01:52:03 10 มี.ค. 2564 EB18ข้อ1 บันทึกลงนามและเผยแพร่จริยธรรม
2021-03-10 01:50:15 10 มี.ค. 2564 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ_บางมูลนาก
2021-03-10 01:48:22 10 มี.ค. 2564 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ_บางมูลนาก
2021-03-10 01:46:43 10 มี.ค. 2564 EB18ข้อ 2.1 บันทึกลงนามและเผยแพร่จริยธรรม
2021-03-10 01:41:40 10 มี.ค. 2564 EB18ข้อ1.2 บันทึกลงนามและเผยแพร่รายงานกำกับติดตาม
2021-03-10 01:39:01 10 มี.ค. 2564 EB18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ในรอบ 6 เดือน
2021-03-05 02:21:15 5 มี.ค. 2564 20.4-บันทึกรายงานผลกำกับติดตาม
2021-03-01 23:59:21 1 มี.ค. 2564 EB12ข้อ1 บันทึกลงนามและเผยแพร่ส่วนได้ส่วนเสีย
2021-03-01 23:57:12 1 มี.ค. 2564 EB12ภาพกิจกรรม
2021-03-01 23:54:24 1 มี.ค. 2564 EB12รายงานการติดตามสรุปกิจกรรมKMเด็ก0-5ปี
2021-03-01 23:51:11 1 มี.ค. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้-ฯ
2021-03-01 23:38:38 1 มี.ค. 2564 EB12รายงานการประชุม-พชอ.4_21-09-63
2021-03-01 23:30:24 1 มี.ค. 2564 EB12โครงการพชอ.อนุมัติ สสจ.ลงนาม งบฯสสส ปี64
2021-03-01 23:21:40 1 มี.ค. 2564 EB12บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ_พชอ.
2021-03-01 22:07:05 1 มี.ค. 2564 EB10ข้อ4หลักฐานผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์-ผ่านอินเตอร์เนต-ผ่านไปรษณีย์64
2021-03-01 22:04:25 1 มี.ค. 2564 EB10ข้อ3รายงานผล กรณีไม่มีร้องเรียน64
2021-03-01 22:01:23 1 มี.ค. 2564 EB10ข้อ2 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2021-03-01 21:48:03 1 มี.ค. 2564 EB10ข้อ1คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเจ้าหน้าที่
2021-03-01 21:36:34 1 มี.ค. 2564 EB9ข้อ2 โครงการอบรมให้ความรู้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
2021-03-01 21:33:16 1 มี.ค. 2564 EB9ข้อ1 บันทึกลงนามและเผยแพร่การอบรมเสริมสร้างด้านจริยธรรมและวินัย
2021-03-01 03:01:57 1 มี.ค. 2564 EB22ข้อ1 บันทึกลงนามและเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
2021-03-01 02:59:46 1 มี.ค. 2564 EB22โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
2021-03-01 02:34:17 1 มี.ค. 2564 EB21โครงการอบรมให้ความรู้ ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
2021-03-01 02:31:43 1 มี.ค. 2564 EB21ข้อ1 บันทึกลงนามและเผยแพร่การอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน
2021-03-01 02:19:19 1 มี.ค. 2564 EB20-ข้อ3 หนังสือเวียนแจ้งกรอบแนวทาง
2021-03-01 02:17:04 1 มี.ค. 2564 EB20 -2กรอบแนวทางการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2021-03-01 02:08:45 1 มี.ค. 2564 EB20ข้อ1 บันทึกลงนามและเผยแพร่ผลประโยชน์ทับซ้อน
2021-02-26 15:10:45 26 ก.พ. 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2564
2021-02-04 21:03:30 4 ก.พ. 2564 7.4 รายงานการประชุมผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบางมูลนาก ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
2021-02-01 21:13:52 1 ก.พ. 2564 7.5 หนังสือแจ้งเวียนมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2021-02-01 20:56:51 1 ก.พ. 2564 7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
2021-02-01 20:51:15 1 ก.พ. 2564 7.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2021-02-01 00:55:38 1 ก.พ. 2564 EB15-4หนังสือแจ้งเวียน
2021-02-01 00:53:20 1 ก.พ. 2564 EB15-3แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
2021-02-01 00:50:57 1 ก.พ. 2564 EB15- 1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่
2021-02-01 00:43:23 1 ก.พ. 2564 EB14-4หนังสือแจ้งเวียน
2021-02-01 00:41:30 1 ก.พ. 2564 EB14-2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
2021-02-01 00:39:17 1 ก.พ. 2564 EB14- 1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่
2021-02-01 00:23:52 1 ก.พ. 2564 EB13ข้อ4บันทึกรับทราบการกำกับติดตามฯ
2021-02-01 00:11:43 1 ก.พ. 2564 EB13-3หนังสือแจ้งเวียน
2021-02-01 00:07:50 1 ก.พ. 2564 EB13-2 ประกาศป้องกันรับสินบน
2021-02-01 00:02:06 1 ก.พ. 2564 EB13- 1 บันทึกอนุญาตเผยแพร่63
2021-01-29 15:06:45 29 ม.ค. 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564
2021-01-04 20:47:33 4 ม.ค. 2564 7.1 บันทึกลงนามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2021-01-04 20:41:27 4 ม.ค. 2564 ประกาศสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด
2021-01-04 20:34:36 4 ม.ค. 2564 6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด
2020-12-09 20:42:11 9 ธ.ค. 2563 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-12-09 20:39:36 9 ธ.ค. 2563 1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2020-12-01 20:14:14 1 ธ.ค. 2563 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2020-12-01 20:09:02 1 ธ.ค. 2563 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
2020-12-01 20:04:39 1 ธ.ค. 2563 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2020-12-01 20:02:41 1 ธ.ค. 2563 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
2020-12-01 20:01:07 1 ธ.ค. 2563 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
2020-12-01 19:59:41 1 ธ.ค. 2563 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2020-12-01 19:58:22 1 ธ.ค. 2563 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
2020-12-01 19:56:16 1 ธ.ค. 2563 6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2020-12-01 19:54:36 1 ธ.ค. 2563 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2020-12-01 19:48:16 1 ธ.ค. 2563 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
2020-12-01 19:41:48 1 ธ.ค. 2563 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2020-12-01 19:40:30 1 ธ.ค. 2563 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2020-12-01 19:39:20 1 ธ.ค. 2563 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
2020-12-01 19:37:55 1 ธ.ค. 2563 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
2020-12-01 19:36:13 1 ธ.ค. 2563 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
2020-12-01 19:34:22 1 ธ.ค. 2563 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2020-12-01 19:31:52 1 ธ.ค. 2563 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
2020-12-01 19:30:08 1 ธ.ค. 2563 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2020-12-01 19:25:06 1 ธ.ค. 2563 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
2020-12-01 19:23:34 1 ธ.ค. 2563 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
2020-12-01 19:21:51 1 ธ.ค. 2563 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-12-01 19:20:25 1 ธ.ค. 2563 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2020-12-01 19:19:01 1 ธ.ค. 2563 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2020-12-01 19:16:56 1 ธ.ค. 2563 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
2020-12-01 19:11:23 1 ธ.ค. 2563 1.2 นโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
2020-12-01 18:55:11 1 ธ.ค. 2563 1.1 ขอเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2564
2020-11-27 06:09:53 27 พ.ย. 2563 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2020-11-27 06:08:12 27 พ.ย. 2563 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2020-11-27 06:04:55 27 พ.ย. 2563 คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์สสอ.บางมูลนาก
2020-11-27 04:13:12 27 พ.ย. 2563 บันทึกข้อความ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์สสอ.บางมูลนาก
2020-11-27 03:55:08 27 พ.ย. 2563 EB24 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด
2020-11-27 03:34:54 27 พ.ย. 2563 EB24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
2020-11-27 03:30:47 27 พ.ย. 2563 EB24 ข้อ 2 ประกาศเจตณารมณ์
2020-11-27 01:07:52 27 พ.ย. 2563 EB16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่
2020-11-27 01:04:34 27 พ.ย. 2563 EB16 ข้อ 3 หนังสือเวียนแจ้งเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดต่อสาธารณชน
2020-11-27 01:02:44 27 พ.ย. 2563 EB16 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต2564
2020-11-27 01:00:03 27 พ.ย. 2563 EB16 ข้อ 1 บันทึกลงนามและเผยแพร่63
2020-11-11 03:15:25 11 พ.ย. 2563 EB23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกของชมรมSTRONG
2020-11-11 03:12:55 11 พ.ย. 2563 EB23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมSTRONG
2020-11-11 03:08:55 11 พ.ย. 2563 EB23 ข้อ 1 บันทึกลงนามและเผยแพร่strong
2020-11-04 02:02:05 4 พ.ย. 2563 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ประกาศผลประเมินรอบ2ปี2563
2020-11-04 01:54:20 4 พ.ย. 2563 ประกาศผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการรอบที่2ปี2563
2020-11-04 01:17:40 4 พ.ย. 2563 บันทึกลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก
2020-10-14 02:05:19 14 ต.ค. 2563 EB19ข้อ4 บันทึกลงนามและเผยแพร่ผลประโยชน์ทับซ้อน
2020-10-14 02:03:39 14 ต.ค. 2563 19.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
2020-10-14 02:01:36 14 ต.ค. 2563 EB19.2รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน_14102563
2020-10-09 01:58:29 9 ต.ค. 2563 19.1-บันทึกข้อความเชิญประชุม 1
2020-10-05 12:48:31 5 ต.ค. 2563 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2020-10-01 01:19:25 1 ต.ค. 2563 EB17 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการ-ฯ_บางมูลนาก
2020-10-01 01:16:16 1 ต.ค. 2563 EB17 ข้อ 2 แผนป้องกันปราบปราม
2020-10-01 01:13:19 1 ต.ค. 2563 EB17 ข้อ1 บันทึกลงนามและเผยแพร่จริยธรรม
2020-09-02 22:51:52 2 ก.ย. 2563 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์งวด 4ปี 2563
2020-09-02 22:49:58 2 ก.ย. 2563 รายงานผลกำกับติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563ไตรมาส4
2020-08-31 23:21:36 31 ส.ค. 2563 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2020-08-31 23:19:15 31 ส.ค. 2563 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ_บางมูลนาก(รอบ12เดือน)
2020-08-31 23:16:31 31 ส.ค. 2563 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ_บางมูลนาก(รอบ12เดือน)
2020-08-31 23:13:20 31 ส.ค. 2563 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2020-08-31 23:10:20 31 ส.ค. 2563 EB24 ข้อ 2.รายงานความก้าวหน้า ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓ตามแผนป้องกันปราบปราม
2020-08-31 23:08:10 31 ส.ค. 2563 EB24 ข้อ1 บันทึกรับทราบผลรายงานความก้าวหน้า ณ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓
2020-08-31 22:27:17 31 ส.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-2563
2020-08-31 22:21:50 31 ส.ค. 2563 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์EB4รายงานแบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2563
2020-08-31 22:03:16 31 ส.ค. 2563 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์EB2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
2020-08-31 21:55:14 31 ส.ค. 2563 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
2020-08-15 23:56:37 15 ส.ค. 2563 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานการร้องเรียน2563 ณ 15 ส.ค.2563
2020-08-15 23:54:55 15 ส.ค. 2563 EB-16-5-รายงานผล-รับทราบ ณ 15 ส.ค. 2563
2020-08-15 23:52:15 15 ส.ค. 2563 รายงานการร้องเรียน ณ 15 ส.ค.2563
2020-07-31 22:19:53 31 ก.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-2563
2020-07-31 22:15:34 31 ก.ค. 2563 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์EB4รายงานแบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม2563
2020-07-01 22:40:34 1 ก.ค. 2563 ผู้บริหารหน่วยงานสสอ.บางมูลนาก
2020-07-01 22:38:14 1 ก.ค. 2563 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพิ่มเติม
2020-07-01 22:34:37 1 ก.ค. 2563 ข้อมูลทั่วไปของ สสอ.บางมูลนาก
2020-06-30 22:13:12 30 มิ.ย. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-2563
2020-06-30 22:09:57 30 มิ.ย. 2563 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์EB4รายงานแบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2563
2020-04-23 13:56:48 23 เม.ย. 2563 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานรายงานผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2020-04-21 09:03:39 21 เม.ย. 2563 รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ปีงบประมาณ 2563
2020-04-21 08:54:21 21 เม.ย. 2563 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานรายงานการร้องเรียนปี2563
2020-04-09 22:58:09 9 เม.ย. 2563 รายงานผล-รับทราบ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
2020-02-28 14:47:47 28 ก.พ. 2563 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
2020-02-28 14:45:09 28 ก.พ. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ2563
2020-02-28 14:43:58 28 ก.พ. 2563 รายงานการประชุมพชอ.ครั้งที่ 1/2563
2020-02-28 14:42:16 28 ก.พ. 2563 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการดำเนินการโครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพปีงบประมาณ2563
2020-02-28 14:40:37 28 ก.พ. 2563 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2020-02-28 09:08:58 28 ก.พ. 2563 ข้อมูลทั่วไปของ สสอ.บางมูลนาก